P Á L Y Á Z A T O K
www.pafi.hu Keresés az érvényes pályázatok közöttA pályázatírásról
 
NVO BIBLIOTEKA

Recnik pojmova
 2012.

 Megjelent a Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság
pályázata a Vajdaság autonóm tartományi etnikai közösségek szervezetei támogatására
2012-ben címmel.

http://www.puma.vojvodina.gov.rs/etext.php?ID_mat=1053&PHPSESSID=uksj9e1av6b3onsdp88g7f5rh6
 

2011       2011        2011         2011
 


NKA Népművészeti kollégium pályázata

Tartományi Kisebbségi Titkárság pályázata
 

2010        2010        2010         2010
 

2009        2009        2009         2009
 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

  A SZEKERES LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY pályázatot hirdet a Szerbiában élő magyar közösségek önazonossága megőrzésének, fejlődésének és megerősödésének, kulturális-közművelődési, anyanyelvi oktatási, helyi jellegű média, tudományos, művészeti, hitéleti és szakmai önszerveződésének előmozdítására irányuló, 2009. december 31-éig lebonyolítandó kisösszegű projektumok, programok és eszközbeszerzés, Szülőföld Alapból származó támogatására.
 
            A pályázati felhívás NEM VONATKOZIK a bel- és külföldi oktatási intézményekben folytatott graduális, inter- és posztgraduális egyéni tanulmányok, diáksegélyezés, folyóirat- és könyvkiadás, természetes személyek eszközbeszerzéseinek, továbbá sport- és egyéb szabadidőtevékenységet folytató szervezetek, nyereségtermelő tevékenységet űző gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók és mezőgazdasági termelők támogatására.
 
 A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
A pályázók köre: szerbiai székhelyű, jogi személyiséggel rendelkező intézmények, szervezetek és szerbiai állandó lakhellyel rendelkező egyéni pályázók (természetes személyek)
A pályázat megvalósulásának helye: Szerbia területe
Az elnyert támogatások elszámolásának határideje: a projektum lebonyolítása utáni 30 nap, de legkésőbb 2010. január 31. 
A pályázat megvalósulásának végső határideje: 2009. december 31.
A pályázatok beadásának kezdőidőpontja: 2009. szeptember 26.
A pályázat beérkezésének határideje: 2009. október 16., péntek 18,00 óra
(amely időpontig a pályázat mindkét változatának � a nyomtatottnak akár behozva, akár postai úton küldve is �  be kell érkeznie a SZLA irodájába).
Legkisebb pályázható összeg: 30.000,00 dinár
Legmagasabb pályázható összeg: 200.000,00 dinár
 
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatokat (a Szekeres László Alapítvány honlapján - www.szla.org.rs  � 2009.09.25-étől megtalálható pályázati űrlapot) e-mailben és egy eredeti példányban, postai küldeményként (vagy munkanapokon 8,00 és 18,00 óra között személyesen átadva) a
 
Szekeres László Alapítvány,
24000  Szabadka/Subotica, 
Age Mamužića 11/II.
e-mail: kisosszegu@szla.org.rs
címre kell eljuttatni.
 
Részletesebb tájékoztatás az Alapítvány tel/fax számain: 024/ 524-534 és 554-450.
 
 
 
A pályázat érvénytelen, amennyiben:
 
ˇ         a pályázó támogatási kérelmét nem a rendszeresített pályázati űrlapon, nyújtotta be;
 
ˇ         a pályázatot nem mindkét formában (elektronikus formában � a megadott Excel fájlban -  és kinyomtatott, aláírt, jogi személyek esetében bélyegzővel ellátott eredeti példányban), nyújtotta be, és/vagy a két változat tartalmilag nem azonos;
 
ˇ         a pályázó nem tartozik a pályázóknak a fentiekben meghatározott körébe;
 
ˇ         a pályázó a támogatási kérelmet más természetes, vagy jogi személy nevében, helyett, vagy érdekében nyújtja be;
 
ˇ         a pályázatot nem a felhívásban közzétett célra, vagy a megadott értékhatárok közötti összegre nyújtotta be;
 
ˇ         a pályázati űrlap a pályázati felhívásban meghirdetett határidőben nem érkezik be a megadott címre;
 
ˇ         a pályázati űrlapon nem szerepel az egyéni pályázó sajátkezű aláírása, illetve a pályázó szervezet törvényes képviselőjének sajátkezű aláírása és a pályázó pecsétje;
 
ˇ         ha a pályázati űrlapon a megfelelő rovatban nem, vagy hibásan szerepel a pályázó szervezet statisztikai törzsszáma (matični broj), illetve az egyéni pályázó személyi száma (JMBG), vagy, ha ezen adatok alapján a pályázó nem azonosítható be a nyilvánosan hozzáférhető internetes adatbázisokban.
 
                                                                                    A Szekeres László Alapítvány
 
A pályázati űrlappal kapcsolatos tudnivalók:
 
Letöltés: Amennyiben a pályázati űrlap letöltése nehézségekbe ütközik, kérjük kísérelje meg azt letölteni a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet honlapjáról: www.vmmi.org . Ha ez sem járna sikerrel, kérjen űrlapot e-mailben a kisosszegu@szla.org.rs címről.
 
A fájl átnevezése: A pályázati űrlapot tartalmazó Excel fájl letöltés után, kérjük, nevezze át azt úgy, hogy a fájlnév a lehető legrövidebb formában utaljon a pályázóra, annak székhelyére és a pályázat tárgyára (pl. petofi_zenta_mukodes.xls).
 
Kitöltés során használhatja a tabulátort, az végigvezeti azokon a mezőkön � rovatokon, amelyeket ki kell, illetve ki lehet tölteni. Az űrlapban zároltuk azokat a cellákat (rovatokat), amelyeket Önnek sem kitölteni, sem módosítani nem kell. Kérjük, ne is kísérelje meg a zárolt cellák védelmének feltörését. Ha ugyanis ez megtörténik, pályázatát nem tudjuk feldolgozni. 
 
NE ÍRJON CSUPA NAGYBETŰVEL � ami, természtesen, nem jelenti azt, hogy ne használjon nagy kezdőbetűt ott, ahol az szükséges. A szöveget folyamatosan írja, azaz a cellán (rovaton) belül ne törje meg azt bekezdéssel, ne húzza be a szöveg kezdetét a baloldali margótól, írás közben ne üsse le az �Enter� billentyűt, stb. Mindez, természetesen, nem jelenti azt, hogy a szavakközéneüssönegy-egyhelyközt. (Ezért a megjegyzésért elnézést kérünk mindenkitől, aki számára ez világos. Természetesen nem ok nélkül írtuk le � korábban számos pályázat érkezett be helyközök nélkül.). Az űrlapnak a fenti szabályoktól eltérő módon történő kitöltésével Ön megnehezítené, esetleg lehetetlenné tenné a pályázat feldolgozását.
 
A statisztikai törzsszám (matični broj) megadásakor vegye figyelembe, hogy az űrlap 13 számjegy megadását követeli. Ennyi számjegyet tartalmazó statisztikai törzsszámmal viszont a szervezeti pályázóinknak csak egy kisebb része rendelkezik - a döntő többségnek 8-jegyű, és 0-val kezdődik (illetve, ha a 0-át elhanyagoljuk, akkor 7 számjegyből áll) ez a nyilvántartási száma.
 
Kérjük, hogy ezt a helyzetet úgy hidalja át, hogy a pályázó statisztikai számát úgy írja be a megfelelő rovatba, hogy amögé annyi 0-át írjon, hogy mindösszesen 13 számjegy kerüljön be a rovatba.
 
Példa: ha a statisztikai törzsszám 01234567, akkor a rovatba a 0123456700000 számsort írja be.
 
Elszámolási szabályzat: Kérjük, töltse le honlapunkról a pályázattal kapcsolatos elszámolási szabályzatot, és tanulmányozza azt át. Célszerű megismerkedni annak rendelkezéseivel még a pályázat benyújtása előtt.
 
Az űrlap letölthető : pályázati űrlap
 
  A Szekeres László Alapítvány
http://www.mnt.org.rs/hu/frame_szla.php?content=pf_szaold3

Magyar Szó
2009. szeptember 11., péntek
KÖZÉLETI NAPILAP - ONLINE
http://www.magyarszo.com
Hétfőtől lehet pályázni
 
A Szülőföld Alap Kulturális, Egyházi és Média Kollégiuma tegnap Szabadkán ülésezett
 
Első alkalommal történt meg, hogy a Szülőföld Alap Budapesten kívül ülésezett. Szabadkán a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar épületében tartotta meg Kulturális, Egyházi és Média Kollégiumának ülését. A tegnapi rendhagyó tanácskozás utáni sajtótájékoztatón dr. Zilahi László, a magyarországi Miniszterelnöki Hivatal keretében működő Nemzetpolitikai Ügyek Főosztályának főigazgató-helyettese jelentette be, hogy a kulturális kollégium 248 millió Ft támogatás kiírásáról döntött, szeptember 14-én írja ki a felhívást a pályázatokra, amelyekre október 15-ig lehet jelentkezni, az eredményhirdetés pedig november folyamán várható. Pályázni lehet többek között színházak, kulturális-közművelődési egyesületek működtetésére és fejlesztésére; napilapok, hetilapok, folyóiratok, valamint az elektronikus média támogatására; könyv és folyóirat kiadására; valamint színházi- és filmprodukciók támogatására. Ugyanakkor most is lehetőség lesz kis összegű programokra is pályázni, amely 100-500 ezer forint közötti támogatások szétosztását jelenti. Erre a keret 10 százaléka, vagyis megközelítőleg 5 millió forint fordítható.
 
- Az elmúlt öt évben itt Szerbiában mintegy ezer pályázatot támogattunk, körülbelül 930 program megvalósításához járultunk hozzá, amely azt jelenti, hogy 1,4 milliárd Ft támogatás jutott csak Vajdaságba - mondta Zilahi László.
 
A miniszterelnöki hivatal munkatársa szerint az alap mindössze 2 milliárd forintot tud igénybe venni évente, majd hozzátette, megvan szükséges politikai szándék, valamint Bajnai Gordon magyar miniszterelnök megígérte, hogy a gazdasági válság ellenére ez az összeg a jövő évben sem fog csökkenni. Dr. Nagy Imre, a Szülőföld Alap Iroda igazgatója elmondta, hogy a Kárpát-medencében összesen 28 pályázati felhívást irányoztak elő.
 
- Ebből az összegből a Kárpát-medencei szolidaritás jegyében Szerbia - a lakosság számát tekintetbe véve - nagyobb arányban részesül, a források 22 százalékát kapja, amely 50,9 millió forintot jelent. Szerbiában összesen 6 pályázati felhívás kerül megjelentetésre, amelyek hétfőtől a Szülőföld Alap honlapján hozzáférhetőek lesznek - hangsúlyozta az irodaigazgató.
 
Mindezek mellett Zilahi László kiemelte, hogy a szórványkérdéssel nemcsak a Szülőföld Alap foglalkozik, hanem maga a Miniszterelnöki Hivatal is, ez okból megalapították tavaly a Szórványtanácsot, amelynek munkájában minden régióból részt vesz egy-egy neves szórványügyi szakember. Mint megjegyezte, az öt éve működő alap rendhagyó ülésére azért került sor, mert többek között ezzel szerették volna elismerni a Szerbiában tapasztalható pozitív folyamatokat, amelyek közé a nemzeti tanácsokról szóló törvény elfogadása is beletartozik. Nagy Imre szerint a szabadkai rendhagyó ülés ötlete azért merült fel, mert Vajdaságnak olyan regionális határokat átívelő szervezetei is vannak, mint a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, amely az egész Kárpát-medencében nagy jelentőséggel bír.
 
Diósi Árpád
2009. szeptember 11., péntek
 

 
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
"Táncház - Népzene 2010"

 
 
A Hagyományok Háza Népművészeti Műhelye kilencedszer ír ki lemezpályázatot hivatásos és műkedvelő népzenei együttesek, hangszeres és énekes szólisták, illetve énekegyüttesek részére. A felhívás célja, hogy a népzenei mozgalom különféle előadóinak színvonalas produkciói egy igényes válogatás keretében CD-lemezen megjelenhessenek.
 
Pályázni hagyományhű népzenei felvétellel lehet. A beküldött pályázati anyag időtartama együtteseknél legfeljebb összesen 15 perc, szólistáknál legfeljebb összesen 10 perc (maximum 3-3 műsorszám!) legyen. Egy-egy műsorszám időtartama lehetőleg ne haladja meg az 5 (öt) percet. A pályázatban csak olyan összeállítások szerepelhetnek, amelyeket az előadók korábban CD-n még nem jelentettek meg, illetve párhuzamosan futó pályázatra (pl. Új Élő Népzene) a tárgyévben nem adtak be.
 
A beérkező pályázatokat a szakmai zsűri két fordulóban bírálja el. Döntésük alapján általában tizennyolc-húsz produkció kap bemutatkozási lehetőséget. A lemezsorozat szerkesztője - szerkesztési okok miatt, korlátozott számban - olyan előadókat is felkérhet a kiadványon közreműködésre, akik a pályázaton nem szerepeltek. A válogatásnál előnyben részesítjük a magyar népzenével induló jelentkezőket. A pávakörök, a citerazenekari mozgalom együttesei, a hagyományőrző előadók, továbbá a népies műzenét játszó zenekarok és a hivatásos zeneszerzők tevékenysége pályázatunk körén kívül esik, így felvételeiket nem áll módunkban fogadni.
 
Kérjük, hogy a zenei anyag mellett egy kísérőlevélben tüntessék fel a műsorszámok címét, földrajzi eredetét (tájegység, falu), időtartamát, az előadók nevét. Feltétlenül adják meg továbbá postai / e-mail / telefonos elérhetőségüket! Minden pályázót értesítünk szereplése eredményéről, sőt az illetékes zsűritagok személyre szólóan is megfogalmazzák észrevételeiket, amennyiben erre igény merül fel. (Ezt segítendő a pályázati anyagokat megőrizzük.) A nyertesek útiköltség-térítésben részesülnek és tiszteletpéldányt kapnak a hanghordozókból.
 
A pályázatokat az alábbi címre kérjük beküldeni:
 
Mohácsy Albert
 
Hagyományok Háza
 
Népművészeti Műhely
 
1011 Budapest, Corvin tér 8.
 
Beérkezési határidő: 2009. november 2.
 
------------------------------------------
 
Információ:
 
Hagyományok Háza 1011 Bp., Corvin tér 8.
 
Folklór Osztály, Mohácsy Albert
 
Tel./fax: 225 - 6086
http://www.hagyomanyokhaza.hu/oldal/10242/

 
A NÉPMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM FELHÍVÁSA
A pályázat 2009. augusztus 31-ig beérkezően nyújtható be.
www.nka.hu
Megjelent az NKA Népművészeti Szakmai Kollégiumának pályázata a nemzetközi, országos és regionális szakmai rendezvények, konferenciák, fesztiválok és kiállítások megrendezésére és a népművészeti szakmai ismeretterjesztés tárgykörébe sorolható, 2010. augusztus 31-ig nyomtatott formában megjelenő kiadványokra.

 
 
A Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárság pályázatot ír ki a Vajdaság Autonóm Tartomány etnikai közösségeinek szervezetei számára, azok évi rendes tevékenységének, projektumainak és rendezvényeinek, valamint beszerzésük és beruházási befektetéseik társfinanszírozására a 2009. évre.
A pályázat benyújtásának határideje 2009. május 4.

A felhívás teljes szövege a www.puma.vojvodina.gov.rs hivatalos honlapon megtekinthető, ahol letölthető továbbá a pályázati űrlap is.
 
 
NKA Népművészeti Kollégium pályázata: www.nka.hu
 

A Szülőföld Alap pályázata
Megjelentek a Szülőföld Alap 2009. évi első pályázati kiírásai, a következő kollégiumoknál:
Kulturális, Egyházi és Média Kollégium;
Oktatási és Szakképzési Kollégium;
Önkormányzati együttműködési és Informatika Kollégium.
Bővebb információ a www.szulofold.hu oldalon 

Hataridő: 2009. március 27.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2008        2008        2008         2008

 

2008. december

Szerb Köztársaság - Vajdaság Autonóm Tartomány
TARTOMÁNYI
JOGALKOTÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI TITKÁRSÁG

PÁLYÁZAT

2009 első negyedévében a Vajdaság autonóm tartományi etnikai közösségek szervezetei számára pénzbeli támogatás odaítélésére

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

2008. november
TARTALOM
1.
A pályázat szövege
2. Egységes pályázati formanyomtatvány
3. Pályázati utasítások és szabályok (?1 melléklet)
Szerb Köztársaság - Vajdaság Autonóm Tartomány
TARTOMÁNYI JOGALKOTÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI TITKÁRSÁG 21 000 ÚJVIDÉK Mihajlo Pupin sugárút 16 Tel.: +381 21 487 4213, 421 444 Fax: +381 21 557 074 Szám: 90-00639/2008. Dátum: 2008. november 27.
A Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárság költségvetési eszközeinek az etnikai közösségek szervezeteinek pénzbeli támogatására való odaítéléséről szóló határozat 3. szakasza alapján a Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárság PÁLYÁZATOT ír ki a Vajdaság autonóm tartományi etnikai közösségek szervezetei számára pénzbeli támogatás odaítélésére A pályázatot a Vajdaság autonóm tartományi etnikai közösségek szervezetei rendes tevékenységének, projektumainak és rendezvényei szervezésének, valamint felszerelés beszerzésük és beruházási befektetéseik 2009 első negyedévében való társfinanszírozása céljából írjuk ki.
I. AZ ESZKÖZÖK ELOSZTÁSA
A pályázaton összesen 14 500 000,00 dinár összegre lehet pályázni.
Nemzeti közösség
Az egyes nemzeti közösségek rendelkezésére álló teljes összeg

Magyar 6 000 000.00
Horvát 1 450 000.00
Szlovák 1 450 000.00
Román 1 300 000.00
Ruszin 1 070 000.00
Roma 550 000.00
Bunyevác 565 000.00
Macedón 400 000.00
Ukrán 435 000.00
Német 490 000.00
Szlovén 90 000.00
Bolgár 100 000.00
Cseh 100 000.00
Ashkalli 30 000.00
Zsidó 100 000.00
Többi 370 000.00
Összesen 14 500 000.00

II. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

A pályázat benyújtásának határideje 2008. december 22.
. A pályázatra kizárólag bejegyzett jogi személyek - Vajdaság autonóm tartományi székhelyű etnikai közösségek szervezetei és gyesületei jelentkezhetnek, melyeknek tevékenysége a nemzeti és kulturális identitás megőrzésén és ápolásán, vagy a nemzetek közötti tolerancia megőrzésén és előmozdításán alapul.
. A pályázatra nem jelentkezhetnek közvetlen és közvetett költségvetési igénybe vevők.
. A késve érkezett, hiányos vagy tévesen kitöltött, nem a felhatalmazott személy által benyújtott kérelmeket, valamint a pályázat tárgyától eltérő kérelmeket nem vitatjuk meg.
. Azoknak a pályázóknak a kérelmeit sem vesszük figyelembe, akiknek a Titkárság az előző pályázatokon ítélt oda eszközöket, de szóban forgó pályázati kötelezettségeiknek nem tettek eleget.
. A fenti pályázat szerinti eszközök odaítélése alkalmával azok a pályázók részesülnek előnyben, akiknek eszközszükségletei 2009 első negyedévére (2009. január-március) vonatkoznak.
. A Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárság fenntartja jogát, hogy a jelentkezőktől szükség szerint kiegészítő dokumentációt és információt kérjen, vagy kiszálljon a helyszínre, illetve az eszközök odaítéléséhez pótfeltételek teljesítését kérje.
. A Titkárság döntését nem köteles megindokolni.
. A Titkárság fenti diszkrecionális döntései ellen jogorvoslatnak nincs helye.
. A jelenkezési és a mellékelt dokumentációt nem küldjük vissza.

III. A PÁLYÁZÁS MÓDJA

. A pályázatra kizárólag a Titkárság pályázati formanyomtatványán lehet jelentkezni. A teljes pályázati dokumentáció az utasításokkal és szabályokkal 2008. december 1-jétől, hétfőtől vehető át a Titkárságon, vagy letölthető az alábbi honlapról:
www.puma.vojvodina.sr.gov.yu.

. A pályázati jelentkezéshez kötelezően mellékelni kell a szervezet bejegyezéséről szóló hivatalos bizonyítékot, az adóazonosító számáról szóló bizonylatot, a bankban nyitott számlájáról szóló bizonyítékot.
. A pályázati jelentkezéseket szerb nyelven vagy a Vajdaság Autonóm Tartományban hivatalos használatban levő nyelvek egyikén kell benyújtani.
. A pályázati jelentkezéseket személyesen a tartományi közigazgatási szervek iktatójában Újvidéken (Vajdaság AT Végrehajtó Tanácsának épülete) kell benyújtani, vagy postán az alábbi címre kell eljuttatni:
Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne manjine 21 000 Novi Sad Bulevar Mihajla Pupina 16. Za KONKURS
A pályázat eredményeit a Titkárság hivatalos honlapján jelentetjük meg.

Dr. Korhecz Tamás
tartományi titkár

www.puma.vojvodina.sr.gov.yu.

 

 
Az OKM 2008. évi közművelődési pályázata

Határidő: 2008. október 10.

Oktatási és Kulturális Minisztérium

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a határon túli magyar közösségek 2008. évi közművelődési tevékenységének költségvetési támogatására

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) pályázatot hirdet a határon túli magyar közösségek önszerveződésen nyugvó művelődési tevékenységének a támogatására.

Pályázatot csak azon intézmények/szervezetek nyújthatnak be, amelyek a Magyar Köztársaság államháztartása alrendszeréből (állami támogatás) az előző év(ek)ben biztosított, lejárt határidejű támogatással  elszámoltak. Nem részesülhet támogatásban az az intézmény/szervezet, amely a korábbi év(ek)ben a Magyar Köztársaság államháztartása alrendszeréből kapott, lejárt határidejű támogatással nem számolt el, azt  nem a célnak megfelelően használta fel, illetve az elszámolást a támogató egyéb tartalmi, formai hiányosságok miatt nem fogadta el. Természetes személy nem pályázhat.

A pályázat célja a határon túli magyar közművelődés támogatása. A támogatások elsődleges célkitűzése a magyar anyanyelvű kultúra értékeinek megőrzése és ápolása, valamint új alkotások megvalósításával a nemzeti kulturális örökség gyarapítása.

Pályázni az alábbi témákban lehet:

. hagyományőrző rendezvények és képzések (népzene, néptánc, táncház),

. amatőr művészeti képzések és rendezvények (színjátszás, kóruséneklés, bábjátszás, kézművesség),

. tudománynépszerűsítő (ismeretterjesztő) rendezvények,

. a magyar humán kultúrával (történelem, irodalom) kapcsolatos versenyek, vetélkedők,

. a magyar kultúra jeles évfordulóinak megünneplését célzó rendezvények, ünnepségek, emlékjelhagyások.

Pályázni olyan közművelődési programokkal lehet, amelyek megvalósulása a 2008. szeptember 1. - 2009. április 30. közötti időszakban várható. Támogatási kérelmet több programra is be lehet nyújtani. Ha egy pályázó több támogatási kérelmet nyújt be, azokat rövid indoklással rangsorolnia kell. Minden egyes támogatási kérelemnek tartalmaznia kell a program ismertetését, megvalósításának időszakát és helyszínét, a megvalósításban részt vevők (közművelődési szakemberek, művészek, előadók stb.) névsorát, a teljes és részletes költségvetési tervet, a meglévő saját forrásokat, a más forrásból elnyert vagy megpályázott támogatásokat, valamint a megvalósításhoz igényelt támogatás összegét.

A pályázat pénzügyi forrása: XX. fejezet, 11/7/18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása cím 22. részfeladat Határon túli kulturális feladatok támogatása, nem feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzatból erre a célra elkülönített 30.000.000 Ft.

Egy programra legalább 250.000 Ft és legfeljebb 600.000 Ft támogatás igényelhető és nyerhető el.
A minisztérium az elnyert támogatást előfinanszírozással, egyszeri, nem visszatérítendő támogatásként nyújtja a pályázónak.

A beérkező pályázatokat a pályázat kiírója által kijelölt szakértőkből álló Értékelő Bizottság véleményezi és bírálja el. Az elbírálás során előnyt élveznek azok a közművelődési programok, amelyek a pályázat célját kiemelt módon szolgálják.

Az elbírálás szempontjai: a pályázati program mennyiben szolgálja a helyi vagy regionális magyar közösség kulturális hagyományainak ápolását, amatőr művészeti illetve ismeretszerző tevékenységét, a közösségfejlesztést, közösségek közti kapcsolatok erősítését, a közösségi önképzést.

A pályázatokról az Értékelő Bizottság által előterjesztett javaslat figyelembe vételével, a pályázatok benyújtási határidejét követő 65 napon belül az oktatási és kulturális miniszter dönt.

A döntést követő 15 napon belül a pályázat eredményeiről a minisztérium írásban értesíti a nyertes pályázókat.

Ezzel egyidejűleg a kedvezményezettek listáját, a megítélt támogatási összegeket és a támogatás célját a pályázat kiírója a www.okm.gov.hu honlapon is közzéteszi.

A nyertes pályázókkal a minisztérium háttérintézménye, a Hungarofest Kht. köt támogatási szerződést.

Az űrlap nélküli, a határidő után benyújtott, továbbá a pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatokat az Értékelő Bizottság nem értékeli. A hiányos vagy pontatlanul kitöltött pályázatok hiánypótlására a beadási határidőt követő 20 napon belül a minisztérium Közművelődési Főosztálya által megjelölt feltételek szerint van lehetőség.

A pályázók a pályázattal és a hiánypótlással kapcsolatban felvilágosítást a minisztérium Közművelődési Főosztálya munkatársánál, Elekes Botond szakmai tanácsadónál (tel.: +36-1-473-7590), illetve az alábbiakban felsorolt regionális ernyőszervezetek munkatársainál kaphatnak.

A pályázati dokumentáció elkészítése során kötelező használatra előírt pályázati űrlap (pályázati felhívás 1. sz. melléklete) valamint a jelen pályázati felhívás kötelezően csatolandó mellékletek 8. pont szerinti nyilatkozat (pályázati felhívás 2. sz. melléklete) mintái jelen pályázati felhívás mellékleteit képezik.

A pályázatokat írásos formában 2 db példányban 2008. október 10-ig beérkezően,  postai úton a "Határon túli magyar közművelődés 2008. évi támogatása" megnevezéssel az alábbiak szerint lehet benyújtani:

A romániai, szlovákiai, szerbiai és ukrajnai pályázatokat kizárólag a kijelölt regionális ernyőszervezetekhez:

. Románia: EMKE Országos Elnökség, 400183 Cluj-Napoca, Str. Gh. Lazar nr. 30.,
. Szlovákia: CSEMADOK Országos Elnöksége, 815 57 Bratislava, nám. 1. mája 10-12.,
. Szerbia: Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség, 24000 Subotica, Kossuth Lajos tér 4.,
. Ukrajna: Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége, 88000 Uzsgorod, Babuskin tér 5/A, illetve Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, 88000 Uzsgorod, Pravoszláv part 5.).

A horvátországi és a szlovéniai pályázatokat közvetlenül az Oktatási és Kulturális Minisztérium, Közművelődési Főosztálya részére 1884 Budapest, Pf. 1. címre kell benyújtani.

A pályázati felhívás teljes dokumentumanyaga megjelenik az interneten a www.okm.gov.hu honlapon. Az űrlap és a nyilatkozat a minisztérium honlapjáról letölthető, illetve az előbbiekben felsorolt regionális ernyőszervezetektől is igényelhető.

A pályázathoz kötelezően csatolandó mellékletek:

1. A pályázó 2007. évi szakmai tevékenységének ismertetője (max. 3 oldal), kapcsolódó iratok (újságcikkek, fényképek stb., max. 3 oldal).

2. A pályázati program és a költségvetés részletes szakmai ismertetője.

3. Hatályos létesítő okirat (különösen alapító okirat, alapszabály) egyszerű másolata. Továbbá a pályázó létezését igazoló, eredeti vagy hitelesített, 30 napnál nem régebbi okirat (különösen cégkivonat, vagy a pályázó bírósági nyilvántartásba vételéről szóló, 30 napnál nem régebbi, a bíróság által hitelesített igazolás). Amennyiben a pályázó nyilatkozik arról, hogy a létezést igazoló okiratot rajta kívül álló okból nem képes csatolni, indokolt esetben a pályázó létezését igazoló más dokumentum is elfogadható.

4. Gazdálkodó szervezetek esetében a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány, a létezést igazoló okiratban meghatározott képviselőtől eltérő képviselet esetén a gazdálkodó szervezet pályázó képviselőjének aláírási jogosultságát igazoló hiteles okirat.

5. A pályázó bankszámláját vezető hitelintézet/ek 30 napnál nem régebbi igazolása - a pontos számlaszám megjelölésével - a pályázó bankszámlavezetéséről, fizetőképességéről.

6. Ha a pályázó az általa elnyert támogatással kapcsolatos adminisztratív feladatokat közvetítő (a befogadó nyilatkozatot adó) intézményen/szervezeten keresztül kívánja lebonyolíttatni (támogatási szerződés megkötése, elszámolás stb.), erről külön nyilatkoznia kell. Ebben az esetben csatolandók a közvetítő intézményre/szervezetre vonatkozó, a 3-5. pontokban felsorolt dokumentumok és a pályázati felhívás 2. számú mellékletét képező - a közvetítő intézményre/szervezetre kitöltött -  nyilatkozat.

7. A 3., 4., 5. és 6. pontokban felsorolt dokumentumok magyar nyelvű fordításai (nem szükséges hivatalos fordítás).

8. Nyilatkozat a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2008. évi felhasználásának szabályairól szóló 13/2008. (IV. 10.) OKM rendelet 28.§ (1) bekezdés e) pontja alapján (2. sz. melléklet).

Budapest, 2008. szeptember 2.

Dr. Hiller István             
oktatási és kulturális miniszter

 
AZ NKA Népművészeti Szakmai Kollégiumának pályázati felhívása
AZ NKA Népművészeti Szakmai Kollégiuma nemzetközi, országos és regionális szakmai rendezvények, konferenciák, fesztiválok és kiállítások megrendezésére írt ki pályázatot. A pályázat megvalósításának határideje: 2008. szeptember 1.?2009. április 15. Egy pályázó az altémára egy pályázatot nyújthat be, amely maximum 3 rendezvényre vonatkozhat. A pályázat 2008. április 28-ig beérkezően nyújtható be.

Pályázat a Vajdaság autonóm tartományi etnikai közösségek szervezetei számára
PÁLYÁZAT
2008-ban

a Vajdaság autonóm tartományi etnikai közösségek szervezetei számára pénzbeli támogatás odaítélésére


A pályázat benyújtásának határideje 2008. április 16.

http://www.puma.vojvodina.sr.gov.yu/etext.php?ID_mat=651&


Pályázati dokumentáció
Űrlap <<<


Megjelentek a Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárság pályázatai

A Titkárság pályázatot ír ki a Vajdaság Autonóm Tartomány területén az etnikai közösségek szervezetei számára. A szervezetek pályázhatnak a 2008-as évi rendes tevékenységének, projektumainak és rendezvényeinek, valamint az infrastruktúra fejlesztésére és egyéb beruházás társfinanszírozására.
A pályázat beadásának határideje 2008. április 16.
http://www.puma.vojvodina.sr.gov.yu/stranica.php?vr=4&PHPSESSID=mm7as86cmn6sf9s7j8ftue8pl1

A Kulturális Minisztérium pályázati felhívása
A Szerb Köztársaság Kulturális Minisztériuma közzétette pályázati kiírását a 2008-as évre, azon projektek és programok társfinanszírozására, melyek színvonalukkal hozzájárulnak a nemzeti kisebbségek kultúrájának és művészetének fejlodéséhez és megjelenéséhez.
A pályázatok beadásának határideje: 2008. március 31.
Pályázat nyújtható be a következő témakörökben:
- programok és projektek támogatására (a szín-, zene- és táncművészet területéről, a multimediális és vizuális művészetek, műkedvelés, hagyományőrzés, irodalom és nemzetközi együttműködéssel létrejövő kulturális programok területéről);
- nyomtatott vagy elektronikus formában megjelenő időszaki kiadványok támogatására a kultúra tárgykörében;
- kiadói tevékenységre nyomtatott vagy elektronikus formában (a kisebbség anyanyelvén megvalósuló projektekre).
Pályázhatnak a Szerb Köztársaság területén bejegyzett jogi személyek, amelyeknél a kultúra valamely területe fo tevékenységként jelenik meg, valamint az ezekkel együttműködo fizikai személyek.
További információk a pályázati kiírásban.
 www.kultura.sr.gov.yu

50. Országos néprajzi

gyűjtőpályázatot

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSI

HATÁRIDEJE:

2008. SZEPTEMBER 22.

A kiírás itt tölthető le >>>>>>>>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2007        2007        2007         2007
 

A Szülőföld Alap Kulturális és Egyházi Kollégiumának pályázata

Határidő: 2007. október 5.

Szülőfölf Alap

A Szülőföld Alap Kulturális és Egyházi Kollégiuma a Szülőföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 355/2006. (XII. 27) Korm. rendelet előírásai alapján az alábbiak szerint pályázatot hirdet. A pályázat célja és a pályázat céljára rendelkezésre álló összeg: 3.1. Országos szinten kiemelt jelentőségű, művészeti, közgyűjteményi és közművelődési intézmények működésének támogatása - 10 millió Ft 3.2. Országos vagy regionális jelentőségű, kulturális és közművelődési intézmények és szervezetek programtevékenységének támogatása, infrastrukturális fejlesztése - 10 millió Ft . 3.3. A magyar nyelvű könyv- és folyóirat-kiadás támogatása - 9 millió Ft . 3.4. A magyar nyelvű színházi és filmprodukciók támogatása - 5,9 millió Ft . 3.5. Kulturális rendezvények támogatása - 5 millió Ft 3.6. Közgyűjtemények szakmai programjainak (állománygyarapítás, állományvédelem és őrzés, restaurálás és kapcsolódó szakmai képzések) támogatása - 5 millió Ft . 3.7. Lebonyolító szervezetek részére művészeti, közgyűjteményi, közművelődési programok támogatására továbbpályáztatás céljából - 5 millió Ft. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. A pályázók köre: szerbiai székhelyű, jogi személyiséggel rendelkező intézmények, szervezetek. A pályázat megvalósulásának helye: Szerbia területe. A pályázat elszámolási határideje: 2008. június 30. A pályázat megvalósulásának végső határideje: 2008. május 31. A pályázatok beadásának kezdő időpontja: 2007. szeptember 17. A pályázat postai feladásának határideje: 2007. október 5.
Legalacsonyabb pályázható összeg: 500. 000 Forint, a 3.3. pályázati cél esetében 200.000 Ft. A 3.7. pályázati cél esetében a lebonyolító szervezetek kizárólag a teljes keretösszegre pályázhatnak, a továbbpályáztatás esetén a legalacsonyabb kiosztható támogatás összege 100.000 Ft. A pályázat benyújtásának módja: A pályázatokat (a Szülőföld Alap honlapján megtalálható Pályázati Adatlapot és mellékleteit) egy eredeti példányban, postai küldeményként a Szülőföld Alap Iroda, 1357 Budapest. Pf. 1. címre kérjük eljuttatni. A pályázat érvénytelen: . ha a pályázó nem a pályázati adatlapon és az előírt mellékletekkel nyújtotta be, valamint hiánypótlásra történt felszólítást követően a megadott határidőre sem pótolta az előírt dokumentumokat; . a pályázatot eredeti példányban nem nyújtotta be; . a pályázatot nem a felhívásban közzétett célra nyújtotta be; . a pályázati adatlap és mellékletei a pályázati felhívásban meghirdetett határidőig a Szülőföld Alap Irodába nem érkeztek be; . ha a pályázati adatlapon és a felhívásban előírt mellékleteken nem szerepel a pályázó törvényes képviselőjének cégszerű aláírása és a pályázó pecsétje, illetve, ha az űrlap ceruzával van kitöltve.

www.szulofold.hu
 
"A NÉPMŰVÉSZET IFJÚ MESTERE" 2007. >>>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2006        2006        2006         2006
 
Nemzeti kisebbségek kultúrális projektumainak finanszírozása
Kulturális Minisztérium - Belgrád
Beadási határidő:  2006. december 22.
Célcsoport:  Civil szervezet
Pályázók köre:  A pályázaton azok a jogi személyek vehetnek részt, amelyek a Szerb Köztársaság területén vannak bejegyezve és amelyeknek az alaptevékenysége a kultúra területén van, valamint olyan természetes személyek akik együttműködnek velük.
CÉLJA: Projektumok/programok társfinanszírozása, amelyek minőségileg járulnak hozzá a kisebbségek művészetének és kultúrájának fejlesztéséhez és annak bemutatásához a 2007. évben.

A pályázati kiírás nem látja elő azoknak a kultúrális intézményeknek a jelentkezését, amelyek a költségvetés indirekt felhasználói.
Letölthető: -Felhívás -- Adatlap
http://www.eupalyazat.co.yu/www.kultura.sr.gov.yu/


Kulturális pályázat
A tartományi oktatásügyi és művelődési titkárság pályázatot tett közzé a jövő évi kulturális és művészeti projektumok részbeni támogatására a 2007. évre. A titkárság közleménye részletesebben kifejti, támogatásra pályázhatnak a kulturális hagyaték védelmére, valamint a vajdasági nemzetek, nemzeti kisebbségek és etnikai csoportok kulturája, irodalma, és művészeti életében jelentős szerepet betöltő könyvek és folyóiratok megjelentetésére, illetve fordítására. A pályázaton részt vehetnek vajdasági bejegyzett intézmények, valamint művelődési szervezetek és egyesületek, civil szervezetek, továbbá egyének. Jelentkezési űrlap a www.psok.org.yu honlapról tölthető le, melyet egyéb okmányokkal együtt november 30-áig kell átadni. 
PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK
A Szülőföld Alap Oktatási, Kulturális, Szociális, Egyházügyi és Média Kollégiuma döntött a 2006. május 19-i beadási határidejű pályázatokról, a nyertesek listáját megtekintheti : http://www.szulofold.hu .

Magyarország-Románia és Magyarország-Szerbia és Montenegró Határon Átnyúló Együttműködési Program 2. pályázati felhívása HUROSCG/06/02
2006.11.13
 Kiiró : VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság
Cím : 1016 Budapest Gellérthegy u. 30-32.
Levelezési cím : 1253 Budapest Pf. 20.
Telefon : 224-3294, 224-3233
E-mail : vati@vati.hu
Fax : 224 31 05
Web : www.vati.hu
Kapcsolt dokumentumok: 6801_2_palyazati_felhivas_huroscg.pdf
 
Az Európai Bizottság K/2004/4155 számú, 2004. október 19-i határozatával jóváhagyott Magyarország-Románia és Magyarország-Szerbia és Montenegró Határon Átnyúló Együttmuködési Program 2004-2006; valamint a Program Közös Monitoring Bizottsága által 2004. november 26-án jóváhagyott és 2006. június 20-án módosított Programkiegészíto Dokumentum eloírásai alapján:
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Fejlesztés Operatív Program és INTERREG Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatósága, együttmuködésben a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társasággal mint Közremuködo Szervezettel; valamint a belgrádi Európai Újjáépítési Ügynökséggel mint a CARDS program Szerzodésköto Hatóságával; továbbá az Európai Bizottság Bukaresti Delegációjával
közzéteszi a
Magyarország-Románia és Magyarország-Szerbia és Montenegró Határon
Átnyúló Együttmuködési Program 2004-2006 második pályázati felhívását
A pályázati felhívás kódja: HUROSCG/06/02
Az Európai Bizottság és Románia között aláírt Pénzügyi Megállapodás értelmében a 2005. évi Románia ? Magyarország PHARE Határon Átnyúló Együttmuködési Program képezi a jelen pályázati felhívás ?tükörprogramját?, amelyet a jelen felhívással párhuzamosan hirdetnek meg Romániában.
1. A pályázati felhívás tárgya
A program 1-es és 2-es prioritása alábbi intézkedéseinek megfelelo projektek finanszírozása:
1. Prioritás: A határmenti terület térségi, fizikai és infrastrukturális integrációjának erosítése
Intézkedések:
1.1 A határ menti infrastruktúra javítása
1.2 A környezetvédelem és az árvízmegelozés területén fellelheto közös kihívások kezelése
2. Prioritás: A piacok integrációját elosegíto és a helyi közösségek közötti koherenciát erosíto együttmuködési kezdeményezések támogatása
Intézkedések:
2.1 Az üzleti infrastruktúra és a közös üzleti szolgáltatások fejlesztése
2.2 A kis- és középvállalkozások közötti együttmuködés támogatása
2.3 Az intézmények és a közösségek közötti együttmuködés támogatása
2.4 Együttmuködés elosegítése a kutatás és technológiai fejlesztés (KTF) és a humán eroforrás fejlesztés területén
 
Az egyes intézkedésekben támogatásra jogosult tevékenységek és az elszámolható költségek listája a pályázati útmutató 5. és 7. fejezetében található.
2. Támogatásra jogosult területek
- Magyar Köztársaság: Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés, Csongrád, Bács-Kiskun megyék
- Románia: Satu Mare, Bihor, Arad, és Timis megyék
- Szerbia és Montenegró: Vajdaság és Belgrád
3. Pályázati feltételek
A jelen pályázati felhívásra kizárólag azon szervezetek pályázhatnak, amelyek:
a. Köz- vagy magánjog által meghatározott, közhasznú vagy meghatározott közfeladatok ellátására létrehozott non-profit jogi személyek, és az alábbi csoportok valamelyikéhez tartoznak:
- országos, regionális vagy helyi közigazgatási szerv;
- regionális és helyi közintézmény, szakmai szervezet, fejlesztési ügynökség;
- önkormányzat, vagy annak jogi személyiséggel rendelkezo szervezete;
-magánjog által meghatározott, non-profit célú és tevékenységu nem kormányzati szervezet.
b. székhelye vagy bejegyzett regionális/helyi fiókja a program által megjelölt célterületen van;
c. közvetlenül felelosek a projekt elokészítéséért és irányításáért, és nem közvetítoként muködnek;
d. megbízható pénzügyi háttérrel rendelkeznek, és biztosítani tudják szervezetük muködési feltételeit a projekt idotartamára, s amennyiben szükséges, a finanszírozásban önrészt is vállalnak;
e. kello tapasztalattal és kapacitással rendelkeznek, valamint igazolni tudják, hogy képesek olyan tevékenység irányítására és végrehajtására, amely megfelel a projekt méretének, amelyre a támogatást igénylik
Minden jogosult pályázónak legalább egy határon túli partnerrel kell rendelkeznie.
A pályázók és partnereik jogosultsági feltételeit a Pályázati útmutató 4. fejezete részletesen tartalmazza.
4. A projektek kiválasztása
A projektkiválasztás feltételeit, kritériumait, értékelési módszereit és eljárási mechanizmusait a pályázati útmutató 11. pontja, és a Programkiegészíto Dokumentum 4.1.3-as fejezete tartalmazza.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a projektek kiválasztás ának folyamata az elozo pályázati felhíváshoz képest megváltozott.
5. A jelen pályázati felhívás kereté ben rendelkezésre álló források
Az Európai Unió Magyarországon az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), Szerbia és Montenegróban a CARDS, míg Romániában a PHARE forrásaiból biztosítja a program keretében megvalósít ott projektek finanszírozását.
Magyarországon a jelen pályázati felhívás keretében rendelkezésre álló összes forrás 7, 3 millió Euró.
A két programkomponens közötti indikatív felosztás:
a) Magyarország ? Románia Határon Átnyúló Együttmuködési Program: 5 000 000 Euró
b) Magyarország ? Szerbia és Montenegró Szomszédsági Program: 2 300 000 Euró
Szerbia és Montenegró számára a jelen pályázati felhívás keretében rendelkezésre álló összes forrás 2 000 000 Euró.
 
Az igényelt támogatás összegének mind a Magyarország ? Románia Határon Átnyúló Együttmuködési Program, mind a Magyarország ? Szerbia és Montenegró Szomszédsági Program esetében a Pályázati útmutatók 2.2-es szakaszában meghatározott minimum és maximum összeghatárai között kell lennie .
Bár a projektek maximális méretét a pályázati felhívás nem határozza meg, célszeru figyelembe venni, hogy az egyes projektek keretében elnyerheto támogatás összege korlátozva van, és országonként különbözik az egyes pénzügyi forrásoknak (ERFA/CARDS) megfeleloen.
6. A projekt idotartama
A projektek megvalósítási ideje nem haladhatja meg a 12 hónapot.
7. Saját hozzájárulás és az elnyerheto támogatás aránya
A támogatásra jogosult projektköltségek maximum 95%-a származhat pályázati forrásból, míg a támogatásra jogosult költségek minimum 5%-át a pályázónak saját erobol, készpénzben kell biztosítania.
Szerbia és Montenegróban a támogatási intenzitás a megpályázott támogatás összegétol függoen változik:
- Azon projektek esetében, ahol az igényelt támogatás összege 10 000 és 50 000 Euró közé esik (2.2- es és 2.3-as intézkedések), a támogatás aránya nem haladhatja meg a 95% -ot. A pályázó által biztosítandó önero ennek megfeleloen el kell, hogy érje a támogatásra jogosult összköltségek legalább 5%-át.
- Azon projektek esetében, ahol az igényelt támogatás összege 50 000 és 300 000 Euró közé esik, a támogatás aránya nem haladhatja meg a 90%-ot. A pályázó által biztosítandó önero ennek megfeleloen a támogatásra jogosult összköltségek legalább 10%-a.
8. A pályázatok benyújtásának módja a Magyarország ? Szerbia és Montenegró Szomszédsági Programban
Postai úton ajánlott levélként vagy személyesen / futárpostával az alábbi címre:
Közös Szakmai Titkárság
Magyarország ? Románia és Magyarország ? Szerbia és Montenegró
Határon Átnyúló Együttmuködési Program
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság
H-1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.
9. A pályázatok benyújtásának módja a Magyarország ? Románia Határon Átnyúló Együttmuködési Programban
Postai úton ajánlott levélként vagy személyesen / futárpostával az alábbi címre:
Info Pont Magyarország ? Románia és Magyarország ? Szerbia és Montenegró Határon Átnyúló Együttmuködési Program
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság
Dél-alföldi Regionális Képviselet
H-5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.
 
A nem a fenti módon (pl. faxon vagy elektronikus levél formájában), vagy nem a megadott címre beérkezo pályázatok elutasításra kerülnek.
A benyújtott pályázat csak az alábbi feltételek telje sülése esetén fogadható el teljesnek:
§ A nyomtatott pályázati anyagok az adott határidon belül a fenti címre beérkeztek;
§ A pályázati formanyomtatványt, mellékleteit és alátámasztó dokumentumait egy (1) eredeti, és az eredetirol készített három (3) másolati nyomtatott példányban benyújtották;
§ A pályázati formanyomtatványt és minden mellékletét a nyomtatott anyaggal együtt elektronikus formában (floppy vagy CD lemezen) is beadták;
§ A pályázatnak lezárt, lepecsételt és sértetlen csomagban kell megérkeznie, továbbá a csomagoláson az alábbiakat kell feltüntetni:
- a címet, amelyre a pályázatot benyújtják
- a pályázó teljes nevét és címét
- a második pályázati felhívás hivatkozási számát: HUROSCG/06/02
- a következo feliratot: ?Pályázat ? A bontási ülés elott felnyitni tilos?
- a megpályázott programkomponens megnevezését:
§ Magyarország ? Románia Határon Átnyúló Együttmuködési Program, vagy
§ Magyarország ? Szerbia és Montenegró Szomszédsági Program
10. A pályázatok benyújtásának határideje
2006. november 13. 14:00 óra.
A határidon túl benyújtott pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek, még abban az esetben is, ha a postai bélyegzo szerinti feladás megelozte a benyújtási határidot, illetve a késés a futárpostának tudható be.
11. A pályázati csomag:
A pályázati csomag (bele értve a pályázati formanyomtatványt és mellékleteit, a pályázati útmutatókat, a támogatási szerzodésmintát, valamint a Programkiegészíto Dokumentumot) letöltheto a következo
honlapokról: www.nfh.hu, www.interreghrs.com, www.interreg.hu, www.mier.sr.gov.yu.
12. További információ:
További felvilágosítással kapcsolattartóink állnak rendelkezésre minden kedden, szerdán és csütörtökön 10 és 14 óra között, a pályázat beküldési határidejét megelozo 5. munkanapig személyesen vagy telefonon, az alábbi számokon és email-címeken:
§ Közös Szakmai Titkárság Budapesten:
- +36/1/224-3275, kapcsolattartó: Kalmár Péter (kalmar@interreg.hu)
§ Info Pont Békéscsabán:
- +36/66/520257, kapcsolattartó: Borbola István György (iborbola@interreg.hu)
§ Programkoordinációs Egység Belgrádban:
- +381/11/3346-591, kapcsolattartó: Ivana Djuranovic (idjuranovic@mier.sr.gov.yu)
§ Szabadkai Kihelyezett Iroda:
- +381/0/24-553-003, kapcsolattartó Zoran Krtinic és Relja Burzan
(zoran.krtinic@mier.sr.gov.yu és relja.burzan@mier.sr.gov.yu)
 
A pályázati felhívás idotartama alatt a Közös Szakmai Titkárság és a Programkoordinációs Egység az Info Ponttal, valamint a Kihelyezett irodával együttmuködve felvilágosítást ad tartalmi kérdésekrol és a részvételi feltételekrol, továbbá a lehetoséghez mérten segítséget nyújtanak partnerek keresésében is.
Kéréseiket a fenti e-mail címek valamelyikére is megküldhetik.
Szerbiában a Szomszédsági Programokhoz kapcsolódóan elkészült egy on-line partnerkereso adatbázis is, amelybe a következo oldalon lehet regisztrálni:
http://www.evropa.sr.gov.yu/Isdacon/PublicSite1/index.aspx
Az érdeklodok tájékoztatására és segítségére információs napok kerülnek megrendezésre minden érintett megyében. A dátumok és pontos helyszínek a www.interreghrs.com és a www.mier.sr.gov.yu honlapcímeken, valamint országos és helyi napilapokban lesznek közzétéve.
A gyakran ismétlodo kérdésekre adott válaszok a www.interreghrs.com és a www.mier.sr.gov.yu honlapcímeken lesznek elérhetok.
 
forrás: www.interreghrs.com

Tisztelt Cím!
Ezúton tájékoztatjuk, hogy az Illyés Közalapítvány Vajdasági Alkuratóriuma a múlt hét végét?l kezd?d?en közzétette a sajtóban az alkuratóriumi keretre vonatkozó pályázati felhívást. E-mailünk végén olvashatják a pályázati felhívás teljes szövegét.
Szeretnénk átadni néhány gyakorlati tanácsot:
Javasoljuk, hogy, tájékozódás céljából, mindenekel?tt keressék fel az Illyés Közalapítvány internetes honlapját a www.ika.hu címen. A közalapítvány emblémáját tartalmazó beköszönt?oldalról továbblépve jut el arra a kezd?oldalra,ahol-azalkuratóriumikeretekrevonatkozópályázatikiírásokattartalmazó,aképerny?tetejét?lszámítottmásodiktáblázatban-található"Vajdaság"szóratörtén?kattintásutánjutelarraazoldalra(amelyegyébkéntközvetlenülmegközelíthet?akövetkez?címmegadásávalhttp://www.ika.hu/main.php?pgid=honlap&honid=20&pid=6 vagy az erre a linkre való kattintással), ahonnan letölthet? a pályázati felhívás, az ún. pályázati adatlap lekérdez? (ami voltaképpen egy önálló pályázati?rlap-kitölt? program), valamint egy kitöltési útmutató. Javasoljuk, hogy ELS?KÉNT a kitöltési útmutatót tanulmányozza át!
Az ?rlap üresen NEM NYOMTATHATÓ KI. Amennyiben tehát Ön el?ször tájékozódni akarna az ?rlap kinézetér?l, ezt csak úgy teheti meg, ha a próba kedvért próbaadatokkal tölt ki egy ?rlapot.
FELHÍVJUK FIGYELMÉT arra, hogy a Közalapítvány honlapján egyidej?leg megtalálható a központi kuratóriumi keretre vonatkozó pályázati felhívás is.
"PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
I.
Az ILLYÉS KÖZALAPÍTVÁNY Kuratóriuma 2006. évi általános támogatási tevékenysége keretében pályázatot hirdet a Szerbiában él? magyar közösségek önazonossága meg?rzésének, fejl?désének és meger?södésének, kulturális-közm?vel?dési, anyanyelvi oktatási, tudományos, m?vészeti, tájékoztatási, hitéleti és szakmai önszervez?désének el?mozdítására irányuló projektumok, programok támogatására.
A pályázati felhívás NEM VONATKOZIK a bel- és külföldi oktatási intézményekben folytatott graduális, inter- és posztgraduális egyéni tanulmányok támogatására, a könyvkiadás támogatására, valamint a magyarországi anyanyelvi, közm?vel?dési, m?vészeti és szakmai táborozásokon, nyári egyetemeken történ? részvétel támogatására.
Az alkuratóriumi szaktestületek rendelkezésére álló, megpályázható általános támogatási keretek:
Szaktestület Keretösszeg Ft
Hitélet 2.050.000,-
Oktatás 3.410.000,-
Közgy?jtemények és m?emlékvédelem 2.050.000,-
Közm?vel?dés 5.470.000,-
Tudományok 2.050.000,-
M?vészetek 2.730.000,-
Tömegtájékoztatás 5.120.000,-
Folyóiratkiadás 2.730.000,-
Civilszervezetek fenntartási költségei 5.120.000,-
II.
A Kuratórium továbbá CÉLPÁLYÁZATOT hirdet az alábbi témákban:
A.) A vajdasági magyar diáksegélyez? egyesületek támogatása - megpályázható keret: 8.620.000,- Ft.
B.) Magyar érdekeltség? közm?vel?dési intézmények és szervezetek infrastrukturális támogatása - megpályázható keret: 2.870.000,- Ft.
C.) A Szabadkai Népszínház, az Újvidéki Színház, a szabadkai Kosztolányi Színház és a szabadkai Gyermekszínház el?adásainak tájolási költségei; a megítélend? támogatás kizárólag a nevezett célra használható fel, rendeltetése nem módosítható. - megpályázható keret: 1.430.000,- Ft.
D.) Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 50. évfordulójával foglalkozó vajdasági magyar lap- és folyóirat-különszámok, illetve tematikus média-produkciók támogatása. - megpályázható keret: 1.430.000,- Ft.
 
III.
A Kuratórium a fentiek mellett, meghívásos pályázatot ír ki a Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Tanszéke részére a következ? témában:
"Informatikai felszerelés beszerzése a Magyar Tanszék oktatási és tudományos kutatói tevékenységének támogatására"
Megpályázható keret: 990.000,- Ft
IV.
FELHÍVJUK A PÁLYÁZÓK FIGYELMÉT A PÁLYÁZÁSI RENDRE: A pályázati ?rlapot kötelez? jelleggel számítógépen kell kitölteni a honlapról letölthet?, illetve az alkuratóriumi titkárság által e-mailben/floppyn a pályázók rendelkezésére bocsátható formátumban. Ezt követ?en kinyomtatva 2 példányban kell beküldeni a megadott határid?n belül. A nyomtatott példányokon a három alírásnak és a pecsétnek eredeti formában kell szerepelnie. A pályázónak e-mailben, vagy floppy lemezen, vagy CD-n meg kell küldenie a kitöltött pályázati ?rlap elektronikus változatát is. A pályázat kizárólag a szabályosan kitöltött, papírra nyomtatott, alírt és lebélyegzett változat, valamint az elektronikus változat beérkeztét követ?en kerül feldolgozásra. A kitöltéshez kérjük olvassa el a kitöltési útmutatót. Az Illyés Közalapítványnál újonnan pályázó szervezeteknek és intézményeknek csatolniuk kell a pályázathoz a hivatalos bejegyzésr?l szóló okirat egyszer? fénymásolatát, valamint annak egyszer? magyar nyelv? fordítását. A fordítást nem szükséges törvényszéki tolmáccsal készíttetni.
A pályázati ?rlapkitölt? program és annak mellékletei letölthet?ek a www.ika.hu honlapról, továbbá azokat az Illyés Közalapítvány Vajdasági Alkuratóriumának irodája e-mailben, vagy floppy lemezen az érdekl?d?k rendelkezésére bocsátja. Az erre vonatkozó igényléseket telefonon, faxon, e-mail-ben, levélben vagy munkanapokon 10 - 14 óra között személyesen lehet megtenni. A pályázatokat az alábbi címre kell benyújtani:
AZ ILLYÉS KÖZALAPÍTVÁNY
VAJDASÁGI ALKURATÓRIUMA
24000 SZABADKA/SUBOTICA
Age Mamu?i?a 13/II
üzenetrögzít?s tel/fax: 024/554-450
e-mail: illyes@tippnet.co.yu
A pályázati ?rlapkitölt? program a titkárságtól 2006.03.31-én, (péntek) 12,00 óráig igényelhet?.
A pályázatok elektronikus változatának, valamint ugyanazok kinyomtatott változatának az alkuratóriumi irodában történ? közvetlen benyújtási határideje 2006. április 03-a, hétf? 14,00 óra (az aznapi postabélyegz?vel ellátott ajánlott küldemények határid?n belülinek számítanak).
A Kuratórium kizárólag a pályázati felhívásban rögzített feltételeknek megfelel?, hiánytalanul kitöltött pályázati ?rlapokon, id?ben benyújtott pályázatokat, a Vajdasági Alkuratórium javaslatainak figyelembevételével bírálja el 2006. július 31-éig.
Az Illyés Közalapítvány Kuratóriuma"
 
Tisztelettel:
Józsa László
alkuratóriumi titkár

Pályázati felhívás
?A NÉPMŰVÉSZET IFJÚ MESTERE?
cím elnyerésére
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma ösztönözni kívánja a fiatalok népművészeti előadói, tudományos és alkotótevékenységét; a magyar nemzeti és a magyarországi nemzetiségi hagyományok ápolását, továbbéltetését. Ezen szándéka kifejezéseként az érintett szakmai szervezetekkel és állami intézményekkel egyetértésben minden évben pályázatot ír ki a ?Népművészet Ifjú Mestere? cím elnyerésére. Az elismeréseket a többször módosított 3/1999. (II.24.) a nemzeti kulturális örökség minisztere által adományozható művészeti és egyéb díjakról szóló NKÖM rendelet 16.§ ( 1-4.) pontjai alapján az augusztus 20-i ünnepségek során nyújtják át az arra érdemes pályázóknak.
Pályázati feltételek
a 2006. évben
 
Pályázni az alábbi kategóriákban lehet:
I. Előadóművészet
- hangszeres népzene
- népdal
- néptánc
- népmese
 II. Tárgyi alkotóművészet
- fazekas
- faragó (kéreg, szaru, csont, fa, bútor)
- gyermekjátékkészítő
- kovács
- népi bútorműves
- népi ékszer ? készítő (fém, gyöngy, lószőr)
- szűcs, bőrműves
- rézöntő
- szalma-, gyékény-, csuhé- és vesszőfonó
- tojásfestő
- textilhímző, -szövő (gyapjú, vászon), nemez-, viselet-, paszománykészítő,
csipkeverő, kékfestő
- népművészeti forma- és motívumkincset hordozó
nagyméretű tárgyak, köztéri tárgyegyüttesek (játszótéri, ill. beltéri plasztikák, építészeti megoldások) tervezője és kivitelezője
-    a népi hangszerkészítés formai és funkcionális követelményeinek megfelelő
      hangszerek, hangkeltő eszközök készítője
Pályázati követelmények
I. Általános feltételek
 
 A részvétel alapfeltétele a ? 3/1999. (II.24.) NKÖM rendelet 16.§ ( 1-4.) pontjainak értelmében ? minden kategóriában a 15 és 35 év közötti életkor, írásban benyújtott szakmai önéletrajz és legalább 10 oldal terjedelmű dolgozat.
 Az önéletrajz tartalmazza a pályázó eddigi szakmai - művészeti tevékenységének összefoglalását. (Indíttatása, mesterei, jelenlegi tevékenysége; eddigi szakmai eredményei, jövőbeni tervei, célkitűzései.)
A dolgozattal a pályázó elméleti ismereteiről ad számot. Ennek témája:
előadóművészeti kategóriában a pályázó által választott tájegység / falu / adatközlő egyéniség művészete; egy bizonyos műfaj / dallamtípus / előadói stílusjegy elemzése stb. Foglalja össze a témával kapcsolatos gyűjtői tevékenységét, annak módszerét, az elmélyült szakirodalmi és archívumi tájékozottsága mellett személyes élményeit is!
tárgyi alkotóművészet kategóriában a pályázónak az általa megismert tájegységekről, stílusokról szerzett elméleti, technológiai ismeretei, gyakorlati jártassága; az ezt bizonyítani hivatott pályamunkák szakmai elemzése, szakrajza. Indokolja meg témaválasztását is!
A dolgozatokat legalább 10 oldal (13-as betűnagyság, 1,5-es sortávolság / 10 ezer karakter) terjedelemben, gépelt / nyomtatott, fűzött formában két példányban kérjük benyújtani. A pályamunkákat szakértő zsűri bírálja el, ennek eredményéről minden pályázó írásos értékelést kap. Előadóművészeti kategóriában a megfelelő színvonalú dolgozat benyújtása előfeltétele a gyakorlati bemutatkozásnak! (Segítségképpen lehetőséget biztosítunk a korábbi évek elfogadott dolgozatainak megtekintésére.)
II. Speciális feltételek
 Gyakorlati megmérettetés:
  előadóművészeti kategórián belül:
- Hangszeres népzene és népdal esetében a pályázó az öt nagy népzenei dialektusból (dunántúli, felsőmagyarországi, nagyalföldi, erdélyi, moldvai - ld. Sebő Ferenc: Népzenei olvasókönyv 38. oldal) három különböző tájegység anyagával készüljön. (Indokolt esetekben, egyes hangszertípusoknál, hangszereknél  - pl. tekerő, koboz, tambura - a zsűri ez alól értelemszerűen kivételt tehet.) A háromból két (egyenként kb. 3-5 perces) produkciót kell közönség előtt, előadásszerűen bemutatni. A műsorszámok egyike a leadott dolgozat témájához kapcsolódó legyen, a másikat a zsűri a helyszínen választja ki a fennmaradt két dialektusból.
- Szólistaként énekesek és a következő hangszeresek indulhatnak:
hegedűs, cimbalmos, furulyás, dudás, tekerős, tamburás, citerás, kobzás, klarinétos, tárogatós.
- Egyéb (kísérő) hangszeresek hagyományos összetételű hangszeres csoportban, zenekari tagként vehetnek részt a pályázaton. (Természetesen erre az előbb felsorolt hangszereseknek is lehetőségük van, amennyiben nem kívánnak szólistaként indulni.)
- A hangszeres szólisták kísérettel is szerepelhetnek, az énekes pályázók legalább egyik műsorszáma kíséret nélküli legyen.
- Néptánc kategóriában pályázni egyénileg, illetve párban lehet. /Az erre vonatkozó szándékot egyértelműen kell feltüntetni a Pályázati adatlapon./ A pályázó a három nagy táncdialektus (dunai, tiszai, erdélyi ? ld. Martin György: Magyar tánctípusok és táncdialektusok 20-27., 56-130. oldal) egy-egy általa választott tájegységének jellemző tánctípusaival készüljön. Ezekből két (egyenként kb. 5 perces) produkciót kell közönség előtt, előadásszerűen, a tájegységnek megfelelő viseletben bemutatnia. Az első műsorszám a leadott dolgozat témájához kapcsolódjon, a másodikat a zsűri választja ki a helyszínen a fennmaradt két dialektusból. (Ez utóbbi számonkérése a pályázó általános tájegységi jártasságának felmérését szolgálja.)
- A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek tagjai - hangszeresek, énekesek, táncosok egyaránt - három (egyenként kb. 5 perces) produkcióval készüljenek. Ebből egy értelemszerűen a dolgozat témájához kapcsolódó legyen, a másik kettő lehet két különböző dialektusból származó magyar-, és / vagy anyaországi. A három műsorszámból kettőt kell közönség előtt, előadásszerűen (táncosoknak a tájegységnek megfelelő viseletben) bemutatniuk. Az egyik a dolgozata témájául választott nemzetiségi anyag, a másikat a zsűri jelöli ki a helyszínen. (A határon túli magyar pályázókra nem ezek, hanem a magyarországiakra is érvényes feltételek vonatkoznak.)
Próbalehetőséget (és táncosok részére zenekart) a helyszínen biztosítanak, a különleges igényeket kérik külön, előre jelezni!
- Népmese kategóriában a pályázónak két szöveget kell ? a hagyományos magyar mesemondás stílusában, választása szerint, illetve a gyűjtött anyagnak megfelelően regionális köznyelven vagy tájnyelven ? közönség előtt elmondania. Az egyik a leadott dolgozatban leírt témához kapcsolódjon, a másikat a zsűri a helyszínen választja ki a pályázó által benyújtott repertoárból. A benyújtott lista (a pályázó mesemondói alkatának és tevékenységének megfelelően) tartalmazzon a népmese különböző, fontosabb műfajaiból egy-egy szöveget (pl. tündérmese, novellamese, legendamese, állatmese, csalimese, igaztörténet). (Lásd:  Néprajzi Lexikon III. 739.)"
Tárgyi alkotóművészet kategóriában a pályázónak választott szakágában 5 egyedi tárgyat, vagy egy funkcionálisan összetartozó tárgycsoportot, vagy egy 5 darabból álló tárgycsoportot kell beküldenie. Nagyméretű tárgyak és köztéri tárgyegyüttesek készítői a pályamunkákat ábrázoló, legalább A/4 formátumú fényképeket küldjenek be. Bútorkészítők ? amennyiben lehetőségük van a beszállításra ? teljes bútoregyüttessel pályázzanak. Ha ez nem megoldható, akkor a szemléletes A/4 ?es fényképek mellett két reprezentatív tárgyat beküldeni szíveskedjenek.
Az alkotók önálló tervezéssel, a népi alkotóművészet hagyományaira építő, vagy azt felhasználó tárgyakkal pályázhatnak.
III./ A pályázatok benyújtása
 A pályázatokat (az önéletrajzot és dolgozatot, tárgyalkotóknál a pályázatra benevezett tárgyakat is) 2006. május 5-ig beérkezően (munkanapokon, H- Cs: 9 ? 16 óra, P: 9- 14 óra között) kell eljuttatni a Hagyományok Háza Népművészeti Módszertani Műhelyének címére: 1011 Budapest, Corvin tér 8. Mellékelni kell továbbá egy, a pályázó adatait tartalmazó pályázati adatlapot is (amely letölthető formátumban megtalálható a www.hagyomanyokhaza.hu honlapon).
IV./ A pályázatok értékelése
  A tárgyalkotók pályázatainak nyilvános értékelése júniusban várható. A Hagyományok Háza mindenkit értesít a konkrét időpontról.
 
A színpadi megmérettetés valamennyi előadóművészeti kategóriában egy időben, egy közös műsor keretében lesz. Ezt követi még ugyanezen a napon az összetett értékelés. A színpadi megmérettetés és az értékelés pontos időpontjáról minden pályázót a dolgozatok értékelése után értesít a Hagyományok Háza.
A pályázatokkal kapcsolatban felmerülő kérdésekre készséggel válaszolnak a Hagyományok Háza Népművészeti Módszertani Műhelyének munkatársai a 212-28-83 ?as (népzene, néptánc, népmese), illetve a 201-44-92-es (kézművesség) telefonszámon, munkanapokon 9 és 16 óra között.
Budapest, 2006. február  06.
        Dr. Bozóki András sk.
                  miniszter

"TEDD KI A PONTOT!"
X. NEMZETKÖZI LEGÉNYESVERSENY
DR. MARTIN GYÖRGY TISZTELETÉRE
   Kiírás ----- nevezési lap

FRISS PÁLYÁZATI KIÍRÁS
NKA
www.nka.hu

APÁCZAI KÖZALAPÍTVÁNY
http://www.apalap.hu
 
A Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségügyi Titkárság
FRISS PÁLYÁZATI KIÍRÁS
http://www.vojvodina.sr.gov.yu/Srpski/dokumenti/dokumenti.htm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2005        2005        2005         2005
 
A Néprajzi Múzeum
meghirdeti
a Honismereti Szövetség, az ELTE BTK Folklore Tanszéke, a Magyar Néprajzi Társaság, az MTA Néprajzi Kutatóintézete és a Szabadtéri Néprajzi Múzeum támogatásával 
a 49. országos néprajzi gyűjtőpályázatot
A pályázatok benyújtási határideje:
2006. március 1.
Pályázati témakörök:
1. Népi vallásosság és szakrális emlékek az ezredvégi Magyarországon 
Feldolgozásra javasoljuk a napjainkban élő és gyakorolt vallásosság, vallási kultusz, illetve gyakorlat különböző formáit (például karácsony, húsvét, pünkösd, szentek kultusza, az életfordulók ünnepei: keresztelő, áldozás, bérmálás, konfirmálás, lakodalom, temetés, zarándoklat, búcsújárás, fogadott ünnepek stb.). A témakör többféle megközelítést tesz lehetővé: 
a) Egy település vagy egy kisebb közösség (például egy felekezet) mai vallásosságának felmérése. 
b) Egy ma jellemző vallási kultusz (szálláskeresés, keresztelő, húsvéti ételszentelés stb.) eseményeinek részletes bemutatása. 
c) Egyéni vagy családi vallásosság és kultusz változatos formáinak feltárása, a vallási élet és kultusz egyéni vagy családi jellegzetességeinek részletes bemutatásával. Például a karácsony, a húsvét ünneplése, szokása a 20. század második felében. 
Minden esetben ? különösen az a) és b) megközelítés választásakor ? törekedni kell a kultuszok helyének (például templom, kálvária, út menti kereszt, temető, magánházak stb.), időpontjának (a készülődéstől a hazaérkezésig), a kultuszban részt vevő és az azt szervező személyeknek, specialistáknak (búcsúvezető, szent ember, előimádkozó, Mária-lányok stb.), testületeknek, valamint a kultuszhoz kapcsolódó tárgyaknak, ereklyéknek a részletes bemutatására, dokumentálására. Témafeldolgozási módszerként a leírást javasoljuk, kiegészítve fotózással, videózással vagy hangzó anyag készítésével. 
2. Szabadidő, utazás, szórakozás 
A szabadidő egy teljesen új, alapvetően a 20. századhoz és nagy tömegekre jellemzően annak második feléhez köthető jelenség. Ugyanakkor a munkával és nem munkával töltött idő mennyisége, intenzitása, felhasználása már a 19. században is nagy különbségeket mutatott a falusi és városi gazdag és szegény rétegek között. A téma többféle megközelítést kínál: 
a) A napi, havi vagy éves munkával töltött idő társadalmi különbségei falusi és városi közösségekben. A nem munkával töltött órák, napok tevékenységei, sajátosságai, jelentősége. 
b) A szabadidő térhódítása a 20. század közepétől, sajátossága falusi és városi környezetben: milyen átalakulások történtek a napi, heti, havi vagy éves időbeosztásban, milyen új szokások, tevékenységek és milyen jelentőséggel jelentek meg (mozi, színház, utazás, televízió, otthoni kikapcsolódás, hobbik stb.) egy családon, közösségen, településen belül (például generációs, társadalmi különbségek)? 
c) Az utazás az egyik tipikus és új, tömegekre jellemző szabadidős tevékenység a 20. században. Milyen hagyományai voltak, kik, mikor és hova utaztak már a 20. század első felében is? Mennyire volt jellemző a lakóhelyről való kimozdulás, milyen célból, milyen rétegeknél, például mióta mennek nászútra a fiatalok? Mi jellemzi az elmúlt évtizedek utazási, nyaralási szokásait, léteznek divatos úti célok, évente hányszor és mikor utaznak az emberek, mennyire presztízskérdés a nyaralás, utazás? Miként változott, például szaporodott meg az utazásokhoz, külföldi országokhoz, más népekhez köthető tárgyak mennyisége, összetétele (fényképek, napló, képeslapok, emléktárgyak) egy-egy családon, háztartáson belül? Miként jellemezhető az utazás, turizmus szerepe, hatása (falukép átalakulása, hagyományok ápolása, felújítása, új programok és tevékenységek, új kapcsolatok stb.) egy-egy településre? 
3. Falusi és városi kisközösségek mindennapjai 
Falvakban, városokban, városrészekben sok egyesület, kör, társaság, közösség létezik, amelyek működéséről, tevékenységeiről, az egyes emberek életében betöltött szerepéről nagyon keveset tudunk. Éppen ezért fontos kutatásuk, dokumentálásuk. Feldolgozásra javasoljuk egy-egy vallási közösség (például kisegyházak, szekták), etnikai csoportok, különféle (horgász-, hagyományőrző, néptánc-, városvédő stb.) egyesületek, klubok (nyugdíjas-, futball-, kosárlabda- vagy kézilabdacsapat helyi szurkolói csoportja, egy-egy rock-pop zenei együttes klubja stb.), valamint a szórakozás vagy spontán együttlétek alkalmával kialakuló társaságok (kocsma, söröző törzsvendégei, helyi diszkó stb.), egy utca, egy ház, egy emelet lakói, egy baráti társaság életét, mindennapjait. Dokumentálják ezen kisközösségek létrejöttének és működésének történetét, jelezzék, hányan tartoznak közéjük, a tagok milyen korúak és neműek, milyen a társadalmi helyzetük. Mutassák be részletesen a közösségek programjait és kulturálisan jellemző tevékenységét. Hányszor, mikor, hol találkoznak; melyek a csoport-közösség legfontosabb tárgyai, ereklyéi? Javasoljuk továbbá a közösségi együttlétek egy-egy hétköznapi, illetve rendkívüli, ünnepi alkalmának részletes leírását, megörökítését fotóval, videóval vagy hangzó anyaggal. 
Feldolgozásra javasoljuk továbbá egy-egy család történetét, bemutatva az együttélés-szétválás (generációk, elköltözés) korszakait, helyszíneit (házak, lakások, szobák) szokásait (ünnepek, nyaralás). 
4. Jelenkori életünk, mai tárgyaink 
A jelenkorra vonatkozó kutatások a néprajzban, a néprajzi gyűjtésekben egyre fontosabb szerepet töltenek be, hiszen a hétköznapok, a mindennapi kultúra abban az időszakban vizsgálható a legalaposabban, amelyben a maga teljességében, használati kontextusában megfigyelhető, leírható és dokumentálható. 
Ebben a témakörben elsősorban olyan kutatások és forrásgyűjtések anyagát várjuk, amelyek a jelenkor vagy a közelmúlt tárgyaira, tárgyegyütteseire, azok használatára, a használók életére, mindennapi rutinjaira vonatkoznak. A dolgozatokban így elsősorban az életmódok, az életstílus, a mindennapi környezet különbözőségei és változásai tükröződhetnek vissza. 
a) Lakótér, lakáshasználat ? Javasoljuk a lakókörnyezet, a lakásbelső mind teljesebb, például az utóbbi évtizedekben történt változásának bemutatását, leírását, dokumentálását (alaprajzzal és fotókkal kiegészítve): a lakóhelyiségek elrendezésének, a berendezési tárgyaknak, használati módoknak a leírásával, a használókkal készített beszélgetések feldolgozásával. 
b) Tisztálkodás ? Fontos témakör ezenfelül a tisztálkodáshoz, higiénés viszonyokhoz kapcsolódó tárgykészlet és napirend bemutatása, például az, hogy mikor jelent meg, illetve hogyan alakult át a modernizáció hatására a fürdőszoba a lakáson belül. Hogyan változott nagysága, berendezése, és ez miként függött össze a tisztálkodási szokások változásával, a reprezentációval, illetve egyéb okokkal? Mennyi időt töltünk a fürdőszobában, milyen új funkciókat tölt be a fürdés (például rituális szerep, luxusjelleg, a pihenés és regenerálódás egy módja), mennyire változott meg a tisztálkodási eszközök mennyisége (például korcsoportok és nemek szerint), miképpen hatnak a termékválasztásra a reklámok? 
c) Konyhai és háztartási tárgyak ? A családi háztartás eszközkészletét, tárolásának és használatának bemutatását szintén fontos témának tartjuk. Itt különösen jól dokumentálható a konyha felszerelésének és eszközkészletének változása, az új anyagok, a modern konyhai főző- és tárolóedények térhódítása. Ebben az esetben fontos szempont, hogy a családi mintákon túl miként határozza meg például a reklám, a divat a modern háztartási gépek, új anyagok stb. elterjedését. Az újabb és újabb tárgyak és eszközök megjelenésével párhuzamosan mi történik a régi tárgyakkal, hogyan vándorolnak esetleg egy másik háztartásba, milyen gyorsan cserélődnek? 
d) Munkaeszközök ? A tárgyi világnak a közvetlen lakókörnyezethez kapcsolható, de attól el is váló része a munkához, munkavégzéshez kapcsolódó eszközkészletek gyűjtése és dokumentálása, elsősorban a hagyományos formák és modernizációs változások hatásainak figyelembevételével. Ehhez a témakörhöz kapcsolódik például egy iparosmester vagy egy gazdálkodó mai eszközkészletének, szerszámainak és termékeinek bemutatása. Kiemelten fontos ? az okokat, magyarázatokat is keresve ? dokumentálni a szakmunka technikai körülményeinek változását (például gépesítés, elektronizálás), a változások beépítését és elfogadását (új gépek, szerszámok vásárlása, esetleg készítése) vagy a hagyományokhoz való ragaszkodást, a régi, örökölt mesterség újítás nélküli fenntartását. 
e) Öltözködés, ruhatár ? A lakókörnyezet és a minket közvetlenül körülvevő tárgyak egy nagyon tág és gazdag tárgyegyüttesét alkotják a ruhatár, az öltözet darabjai. Gyűjtésre és dokumentálásra javasoljuk egy-egy személy vagy egy család, egy baráti kör, korcsoport ruhatárának és kiegészítő kollekciójának teljes leírását, az életkor és a divatirányzatok hatására történő alakulását (a mintakövetés előképeinek feltüntetésével, a vásárlási szokások rögzítésével). A leírás terjedjen ki a selejtezés, ajándékozás, továbbadás formáinak és gyakorlatának dokumentálására, valamint a használtruha-kérdésre. Hogyan őrzünk meg egy-egy kedvenc darabot? Milyen kiegészítőket (ékszerek, sálak, övek) vásárolunk, készítünk, kapunk ajándékba? Milyen új típusú kiegészítők jelennek meg (például mobiltelefon-tartó)? Egy-egy felkapott, divatos, elterjedt tárgy hogyan válik a használat során személyessé? A használati funkció elmúltával válhatnak-e egyes darabok emléktárggyá (első babacipő, menyasszonyi fátyol, báli kesztyű), és mennyire maradnak meg vagy öröklődnek például egy család emlékezetében, tárgykészletében? 
f) Babáink ? A babák, hasonlóan a többi használati tárgyhoz, nemcsak önmagukban, hanem az őket használók életének részeként is léteznek. A téma többféle megközelítést kínál: például milyen díszbabákat találunk egy lakásban? A díszítésen kívül betöltenek-e más szerepet is, s ez a szerep hogyan változik az idők folyamán? Például gyakran díszítik viseletbe öltöztetett babák olyan falvak lakóházainak szobáit, ahol korábban maguk a lakók is népviseletben jártak, de mára már azt elhagyták. 
Szintén kiemelt témának tekintjük a gyermekjátékok tárgykészletének dokumentálását, elsősorban a használat szempontjából: akár egy családon belül milyen játékok azok, amelyekkel a gyerekek játszanak? Mit mire használnak, hogyan játszanak vele? Egy-egy újabb játék (például egy új baba) megjelenése hogyan rendezi át a fontossági sorrendet? A gyerekkor elmúltával, a felnőtté válás során az egykori kedvencek milyen új funkciót kapnak, milyen helyen jelennek meg a lakásban? Van-e, aki örökli? Vagy teljesen eltűnnek? A témakörön belül javasoljuk például egy teljes babakollekció dokumentálását: a babák használati és formai jegyeinek részletes leírását, az új babák megjelenését és szerepét, a régiekkel összefüggésben. 
5. A településkép és változásai a 19?20. században 
A falvak, városok utcái, épületei, a lakókörnyezet nagy átalakuláson ment keresztül a 20. században. A témakörön belül a változások ? a hagyományos és új, modern jelenségek együttélésének ? dokumentálásán (egy-egy utcában, városrészen, faluban stb.), feldolgozásán kívül a következő speciális megközelítéseket javasoljuk: 
a) Képes történet: egy falut, városrészt, lakókörnyezetet ábrázoló képek összegyűjtése, családi és amatőr fényképek, képeslapok, prospektusok, képzőművészeti alkotások és egyéb képi ábrázolások felhasználásával. A képes történet összeállítása során a pályázók törekedjenek az olyan fontosabb események megragadására is, amelyek kapcsolatban állnak az adott településkép változásával: például szoboravatás, parképítés, sportpálya, művelődési ház létrehozása stb. 
b) A Szabadtéri Néprajzi Múzeum 20. századi épületegyüttes-programjához kapcsolódóan kutatásra javasoljuk az alábbi témákat: a falusi-kisvárosi épületek átalakulása az 1930?1940-es évektől, archaikus, hagyományos elemek és modernizálódás az építkezésben: például alaprajzi átalakulás, új háztípusok (ONCSA, kocka), új építőanyagok elterjedése, a villany-, víz- és gázbevezetés korszakai, hatása az épületekre, az életmódra (házberendezés, szobahasználat, táplálkozás stb.). Mennyire határozta meg a házak külsejét (ablak, kerítés, vakolat), típusát a divat, és ennek milyen korszakait lehet dokumentálni az utóbbi évtizedekben? 
6. Hadifogság, munkatábor, internálás 
A hadifogsággal, munkatáborokkal kapcsolatban több visszaemlékezés jelent meg az utóbbi években, valamint viszonylag sok interjú készült az egykori foglyokkal. A visszaemlékezések mint folklórszövegek a néprajz érdeklődését is felkeltették, folyik az emlékanyag összehasonlító elemzése. Azonban az emlékanyag megőrzése és gazdagságának, differenciáltságának megismerése érdekében minél szélesebb körű forrásfeltárásra van szükség. A visszaemlékezés vagy interjú készítése során az események és a történések, a történeti események tárgyalása mellett szerepeljenek a személyes ?élmények?, benyomások, a fogság mindennapjai (tevékenységek, időbeosztás, kapcsolattartás a külvilággal stb.), a sorstársakhoz való viszony (barátságok, ellentétek). Hasonlóan fontos a hazaérkezés, a visszailleszkedés nehézségeinek, problémáinak bemutatása (például az események hatása a résztvevők későbbi életére). Mellékeljenek minél több eredeti dokumentumot (például eredeti kézirat, levelezés, a fogságban írt versek vagy az ott készített tárgyak, rajzok)! A pályázatra egyaránt beadható kéziratos visszaemlékezés, interjú, illetve ez utóbbiak elemzése, feldolgozása. 

Ajánlott kérdőívek, útmutatók és irodalom a pályázati témakörökhöz 
A kiválasztott téma kutatásakor a legfontosabb szempont a pontos, részletes dokumentálás, a jelenségekhez, tárgyakhoz kapcsolódó tevékenységek, használat bemutatása, az időbeli változások és a társadalmi különbségek feltárása. 
Illusztrálják a pályamunkát minél több fényképpel, rajzzal, eredeti dokumentummal, esetleg videóval. 
1. 
Többféle kérdőív és útmutató a karácsonyi ünnepkörhöz, a magyar népi temetők vizsgálatához: 
Barna Gábor ? Nádasi Éva: Kérdőív a búcsújárás néprajzi kutatásához. Budapest, 1985. 
Kriston Vízi József: Kérdőív egy község szakrális emlékeiről. (Sokszorosított.) 
Szacsvay Éva: Útmutató a paraszti élet ünnepeinek és szokásainak változásvizsgálatához. Honismeret, 1979/3. 
Varga Zsuzsa: Szakrális emlékek. Budapest, Néprajzi Múzeum, 1973. 
2. 
Granasztói Péter: Munkaidő, szabadidő, szórakozás. A társadalmi idők átalakulása a 19. század második felében és a 20. század elején. In Fejős Zoltán (főszerk.): A megfoghatatlan idő. Budapest, Néprajzi Múzeum, 2000, 103?117. 
3. 
Molnár Mária: Útmutató családtörténeti vizsgálathoz. Honismeret, 1981/2. melléklet. 
Szenti Tibor: Szempontok a paraszti önéletrajz-íráshoz. Honismeret, 1979/4. 62?64. 
4. 
Carstersen, Jan ? Richartz-Sasse, Claudia: Múzeumi ?szobavilágok?. Észrevételek a fiatalok jelenkori lakáskultúrájának gyűjtéséről és dokumentálásáról. In Fejős Zoltán ? Frazon Zsófia (szerk.): Korunk és tárgyaink ? elmélet és módszer. Budapest, Néprajzi Múzeum, 2004, 98?113. (MaDok-füzetek, 2.) 
Fejér Gábor: Paraszti és kisipari termelés új gazdasági formái. Útmutató. Budapest, Néprajzi Múzeum, 1995. 
Gottfried, Claudia: Jelenkori textilgyűjtés. A Rajnai Ipartörténeti Múzeum viseletgyűjtési stratégiáiról. In Fejős Zoltán ? Frazon Zsófia (szerk.): Korunk és tárgyaink ? elmélet és módszer. Budapest, Néprajzi Múzeum, 2004, 126?133. (MaDok-füzetek, 2.) 
Juhász Katalin: Útmutató a tisztálkodás szokásainak, rendjének, és a higiéniai viszonyok gyűjtéséhez. (Sokszorosított.) 
Kriston Vizi József: Gyermekjátékok. Gyűjtési útmutató. (Sokszorosított.) 
Palotay Gertrúd: A népi ruházat alakulása, változatai. Kérdőív. Budapest, 1939. 
Szapu Magda: Az öltözet mint kulturális szimbólum. Az üzenetek kódolása és jelenkori dokumentálása. In Fejős Zoltán (szerk.): Néprajzi jelenkutatás és a múzeumi gyűjtemények változásai. Budapest, Néprajzi Múzeum, 2003, 73?81. (MaDok-füzetek, 1.) 
Szarvas Zsuzsa: Gyűjtési útmutató eszközleltárak készítéshez ? tárgyegyüttesek feldolgozásához. (Sokszorosított.) 
5. 
Sári Zsolt: Egy falu a 20. századból. A 20. századi épületegyüttes lehetősége a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Ház és Ember, 2003/16. 15?31. 
6. 
Küllős Imola: Igaz történet, élettörténet, önéletrajz. In Paládi-Kovács Attila et al. (szerk.): Magyar néprajz. V. Népköltészet. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1988, 251?266. 
Vasvári Zoltán: ?Erőt a jó Istenbe vetett hitünkből merítettünk?. Beszámoló a hadifogoly emlékek néprajzi szempontból való kutatásáról (nyugati hadifoglyok visszaemlékezései alapján). Néprajzi Látóhatár, 2000/IX. 3?4. 545?556. 
A legtöbb témához még számos kérdőív és útmutató áll a gyűjtők rendelkezésére. Több témakörhöz további kérdőívek és útmutatók készülnek! 
A kérdőíveket, útmutatókat a Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattárában személyesen vagy levélben, válaszboríték megküldésével lehet beszerezni (1055 Budapest, Kossuth tér 12., adattar@neprajz.hu). 
A gyűjtéshez és a kutatáshoz ajánljuk a Néprajzi Múzeumnak a MaDok-füzetek sorozatban megjelent köteteit (http://www.neprajz.hu/madok/index.html). 

Pályázati feltételek 
1. A pályázat nyílt, pályamunkát bárki beadhat, aki néprajzi kutatással hivatásszerűen nem foglalkozik, és nem ezen a területen szerezte (vagy fogja szerezni) szakképesítését. 
2. A pályázatra olyan munkák adhatók be, amelyek a pályázati témákat dolgozzák fel, és saját tapasztalaton, helyszíni gyűjtésen, történeti, levéltári kutatáson alapuló eredeti ismeretanyagot tartalmaznak. 
3. Nem adható be a pályázatra megjelent, kiadás alatt álló vagy közgyűjteményben elhelyezett munka, főiskolai, egyetemi szakdolgozat. 
4. A pályázatok minimális terjedelme felnőtt-tagozatban 25 oldal, ifjúsági tagozatban 10 oldal. 
5. A határidő után érkezett pályamunkákat csak a következő pályázatra tudjuk besorolni. 

Pályadíjak: 
Felnőtt-tagozat: 
I. díj II. díj III. díj IV. díj 
30 000 Ft 25 000 Ft 20 000 Ft 10 000 Ft 
Ifjúsági tagozat: 
I. díj II. díj III. díj IV. díj 
20 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 5 000 Ft, 
valamint dicsérő oklevelek. 

Egyéb tudnivalók

  •  Egy pályázótól több pályamunkát is elfogadunk, és több pályázó vagy szakkör közösen is készíthet pályaművet. 
  •  Összefüggő munkákat részenként nem lehet beadni, de több különböző munka alkothat lazán összefüggő sorozatot. 
  •  A pályázatnak tartalmaznia kell a szerző nevét, pontos címét, az életkorát és a foglalkozását. 
  •  A pályázók munkáját segítik a különböző témákhoz ? szakemberek által ? készített útmutatók és kérdőívek. Amennyiben ezek közül valamelyiket felhasználja a gyűjtő, azt a pályamunka elején fel kell tüntetni. 
  •  A pályázatok a Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattárának kéziratgyűjteményébe kerülnek, és minden érdeklődő számára kutathatóvá válnak. 
  •  Ha a díjazott pályamunka megjelenik, a szerző köteles feltüntetni azt, hogy a dolgozat részt vett az Országos néprajzi gyűjtőpályázaton. A megjelent munka két példányát kérjük a Néprajzi Múzeumnak megküldeni. (A dolgozatról készült bírálat nem használható lektori véleményként!) 
  •  A dolgozat beérkezéséről csak megcímzett és felbélyegzett válaszboríték esetén tudunk értesítést küldeni. 
  •  A díjak odaítéléséről országos zsűri dönt, a pályamunkákról készített szakmai bírálatok alapján.
A pályázatok benyújtási határideje: 2006. március 1.
Néprajzi Múzeum
1055 Budapest
Kossuth Lajos tér 12.
www.neprajz.hu
Budapest, 2005. szeptember 15
 
 
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
"Táncház -- Népzene 2006"

         A Hagyományok Háza Népművészeti Műhelye a Magyar Művelődési Intézet "Táncháztalálkozó" sorozatának folytatójaként ötödször ír ki lemezpályázatot hivatásos és műkedvelő népzenei együttesek, hangszeres és énekes szólisták, illetve énekegyüttesek részére. A felhívás célja, hogy a népzenei mozgalom különféle előadóinak színvonalas produkciói egy igényes válogatás keretében CD-lemezen, illetve műsoros kazettán megjelenhessenek. 

        Pályázni hagyományhű népzenei felvétellel és azon alapuló -- elsősorban akusztikus hangszereken megszólaltatott -- feldolgozással lehet. A beküldött pályázati anyag időtartama együtteseknél legfeljebb összesen 15 perc, szólistáknál legfeljebb összesen 10 perc (maximum 3-3 műsorszám) legyen. Egy-egy műsorszám időtartama lehetőleg ne haladja meg az 5 (öt) percet. A pályázatban csak olyan összeállítások szerepelhetnek, amelyeket az előadók korábban CD-n még nem jelentettek meg, illetve párhuzamosan futó pályázatra (pl. Új Élő Népzene) a tárgyévben nem adtak be. 

A beérkező pályázatokat a szakmai zsűri két fordulóban bírálja el. Döntésük alapján általában tizennyolc-húsz produkció kap bemutatkozási lehetőséget. A lemezsorozat szerkesztője -- szerkesztési okok miatt, korlátozott számban -- olyan előadókat is felkérhet a kiadványon közreműködésre, akik a pályázaton nem szerepeltek. A válogatásnál előnyben részesítjük a magyar népzenével induló jelentkezőket. A pávakörök, a citerazenekari mozgalom együttesei, a hagyományőrző előadók, továbbá a népies műzenét játszó zenekarok és a hivatásos zeneszerzők tevékenysége pályázatunk körén kívül esik, így felvételeiket nem áll módunkban fogadni. 

Az adminisztráció megkönnyítése érdekében kérjük, hogy a zenei anyag mellett egy kísérőlevélben tüntessék fel a műsorszámok címét, földrajzi eredetét (tájegység, falu), időtartamát, az előadók nevét. (Feldolgozások esetében a szerző személyét is jelöljék meg.) Feltétlenül adják meg továbbá postai / fax / e-mail / telefonos elérhetőségüket! Minden pályázót értesítünk szereplése eredményéről, sőt az illetékes zsűritagok személyre szólóan is megfogalmazzák észrevételeiket, amennyiben erre igény merül fel. (Ezt segítendő a pályázati anyagokat megőrizzük.) A nyertesek tiszteletdíjban és költségtérítésben részesülnek, továbbá tiszteletpéldányt kapnak a hanghordozókból. 

A pályázatokat az alábbi címre kérjük beküldeni: 

Mohácsy Albert 

Hagyományok Háza 
Népművészeti Műhely 
1011 Budapest, Corvin tér 8. 
  
Beérkezési határidő: 2005. november 7-e. 

< http://www.hagyomanyokhaza.hu/index.php?oldal=432 > 
 

 
 
A HAGYOMÁNYOK HÁZA
Népi Iparművészeti Osztálya
és a
KECSKEMÉTI NÉPI IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM
meghirdeti a 
XVI. ORSZÁGOS FAZEKASPÁLYÁZATOT

 A pályázat célja, hogy olyan népművészeti fazekas alkotások készüljenek, amelyek a különböző tájegységek hagyományait őrzik, és azt korszerű, új formában dolgozzák fel. 

A pályázat témája: mai használati tárgyak, terítékek, sütő és főzőedények. E témában sikeresen pályázók bekerülhetnek a Népművészeti Egyesületek Szövetségének Mesterporta katalógusába. 

A pályázat nyilvános, amelyen részt vehet minden népi iparművész és bármely alkotó, aki ezt a célkitűzést elfogadja. Pályázni csak új alkotásokkal lehet, legfeljebb 5 tárggyal (a készletek egy alkotásnak számítanak.) Azokat a munkákat, amelyek más pályázaton vagy zsűri előtt már szerepeltek, a Bíráló Bizottság nem veszi figyelembe. 

A pályaműveken fel kell tüntetni a pályázó nevét. Ha a formakészítő nem azonos a díszítővel, mindkét alkotó nevét jelöljék meg, ebben az esetben a Bíráló Bizottság a pályadíjat megosztja. 

A pályamunkákhoz (zárt borítékban) a felhívás mellékletét képező adatlapot és zsűrijegyzőkönyvet kell kitölteni. 

A pályázatot a NIT Bíráló Bizottsága értékeli, és az arra alkalmas tárgyaknak zsűriszámot ad. Ezért tárgyanként 800.-Ft zsűridíjat kell előre befizetni csekken, s az igazolószelvényt mellékelni a jelentkezéskor. (A csekk és az adatlap beszerezhető a Hagyományok Házában, a  vagy a Népi Iparművészeti Múzeumban, valamint a Hagyományok Háza honlapjáról letölthető.) A tárgyakat az adatlap szerint be kell sorszámozni. 

Átvétel csak személyesen lesz 2005. szeptember  8-10-ig, 10-17 óráig a Kecskeméti Népi Iparművészeti Múzeumban. (6000 Kecskemét, Serfőző u. 19.) 

A határidőn túl beérkezett alkotásokat a Bíráló Bizottság nem veszi figyelembe. 

PÁLYADÍJAK:
NAGYDÍJ                     60.000.- Ft.
ELSŐ DÍJ                     50.000.- Ft
MÁSODIK DÍJ            40.000.- Ft
HARMADIK DÍJ         30.000.- Ft
Valamint különdíjak, felajánlás szerint.
A Bíráló Bizottságnak jogában áll a pályadíjakat átcsoportosítani vagy visszatartani. 

A pályázat anyagából a pályázatot kiíró intézmények kiállítást rendeznek a Népi Iparművészeti Múzeumban. 

A pályázat eredményhirdetésére és a kiállítás megnyitására 
2005. október 14-én 11 órakor 
kerül sor a Kecskeméti Népi Iparművészeti Múzeumban.

A kiállítás 2005. október 14-től  2006. április 22-ig tart nyitva. 

A kiállított tárgyakat az alkotók csak a kiállítás bontása után szállíthatják el. 

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást a Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Osztálya (1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 6. Tel.: 201-8734, e-mail: major.timea@hagyomanyokhaza.hu) és a Kecskeméti Népi Iparművészeti Múzeum (6000 Kecskemét, Serfőző u.19. Tel.: 76/327-203) ad. 

< http://www.hagyomanyokhaza.hu/index.php?oldal=547 >

 
 
 
 
 
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának
2005. évi pályázati felhívása
Brassai Sámuel pályázat a határon túli magyar közösségek közművelődési céltámogatására
 

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma pályázatot hirdet a határon túli magyar közösségek önszerveződést szolgáló művelődési tevékenységének támogatására.
Pályázni az alábbi témákban lehet:
hagyományőrző rendezvények és képzések (népzene, néptánc)
helytörténeti feltáró és megőrző tevékenység
amatőr művészeti rendezvények és képzések (színjátszás, kóruséneklés, bábjátszás)
tudománynépszerűsítő rendezvények
felnőttképzés, népfőiskolai tevékenység
a magyar humán kultúrával (történelem, irodalom) kapcsolatos versenyek, vetélkedők
a magyar kultúra jeles évfordulóinak megünneplését célzó rendezvények, ünnepségek, emlékjelhagyások

A pályázatokat értékelő, döntést előkészítő Határon Túli Magyarok Közművelődési Tanácsa a fenti feladatokon kívül az önszerveződés elvi alapján minden új, a helyi magyar közösséget építő, azt megerősítő közművelődési tevékenységet támogathat.

A támogatás elnyerésének módja és feltételei:

A pályázó intézmény, civil szervezet fogalmazza meg a tervezett program célját, határozza meg azokat a közösségeket és tevékenységeket, amelyeket a kért támogatás érint. Magánszemély nem pályázhat. Nem fogadható el olyan pályázat, amely az állami oktatással összefüggő feladatot fogalmaz meg. Az egy pályázatra megítélhető legkisebb összeg: 100000 forint.

Pályázni az erre rendszeresített űrlapon lehet, amelyhez részletes programot és költségvetést, nyilatkozatot és a pályázó eredeti vagy hitelesített cégkivonatát (vagy igazolást a bírósági nyilvántartásba vételről) szükséges csatolni.

Több pályázat is benyújtható, amelyeket rangsorolni kell. Minden pályázathoz külön űrlap szükséges. Az űrlapot és a nyilatkozatot az egyes régiók kijelölt szervezeteinél  (Románia: EMKE Központi Elnökség, 400840 Cluj-Napoca 9., CP 647., Szlovákia: CSEMADOK Országos Elnöksége, 815 57 Bratislava, nám. 1. mája 10-12., Szerbia-Montenegró: Vajdasági Magyar M?velôdési Szövetség , 24000 Subotica, Zarko Zrenjanin u. 11., Ukrajna: Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége, 88000 Uzsgorod, Babuskin tér 5/a, illetve Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, 88000 Uzsgorod, Pravoszláv part 5., Horvátország: HMSZ, 31000 Osijek, Trg. Svetoga Trojstva 3/II., illetve HMDK, 31000 Osijek, Vijenac I. Mestrovica b.b., Szlovénia: Magyar Nemzetiségi M?velôdési Intézet, 69220 Lendava,  Fő u. 120.), a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma ügyfélszolgálati irodáján lehet beszerezni, illetőleg letölthető az alábbi honlapokról: www.nkom.hu, www.kum.hu, www.europaterv.hu.

A pályázatokat kizárólag a regionális szervezetekhez lehet benyújtani.

Felvilágosításért a pályázati felhívást kibocsátó szervhez is lehet fordulni: 1410 Budapest 7., Pf. 219. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Fôosztálya. Telefon: 00-36-1-484-7391.

A döntésről a pályázat kiírója 15 napon belül tájékoztatja a nyertes pályázókat. A támogatottakkal az NKÖM megállapodást köt, amelyben a támogatási és elszámolási feltételeket megfogalmazza. A megállapodás megkötése után kerül sor a támogatási összeg átutalására. Az utalás devizában történik, ezért a pályázónak devizaszámlával kell rendelkeznie. Bankszámlával nem rendelkező szervezeteknél a támogatási összeg befogadására vállalkozó intézménynek befogadó nyilatkozatot kell adnia, amelyet a pályázati űrlap tartalmaz.

A 2005. évi támogatás csak olyan szervezetnek ítélhető meg, amelyik az NKÖM-től és az NKA-tól kapott támogatással a megadott határidőig elszámolt. A pályázatot kiíró csak a támogatott pályázókat értesíti. A támogatott pályázatok listája 2005. szeptember 15-től a minisztérium honlapján tekinthető meg.

A pályázat beadási határideje: 2005. július 20.
 
 
 
 www.ika.hu 
 
NKA
NÉPMŰVÉSZETI KOLLÉGIUM pályázati felhívása
www.nka.hu
 
 Szerbia és Montenegró - Magyarország
SZOMSZÉDSÁGI PROGRAM
www.mier.sr.gov.yu
www.interreg.hu
www.ear.eu.int
 
Pályázati felhívás
"A NÉPMŰVÉSZET IFJÚ MESTERE"
cím elnyerésére

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma ösztönözni kívánja a fiatalok népművészeti előadói, tudományos és alkotótevékenységét; a magyar nemzeti és a magyarországi nemzetiségi hagyományok ápolását, továbbéltetését. Ezen szándéka kifejezéseként az érintett szakmai szervezetekkel és állami intézményekkel egyetértésben minden évben pályázatot ír ki a "Népművészet Ifjú Mestere" cím elnyerésére. Az elismeréseket a többször módosított 3/1999. (II.24.) a nemzeti kulturális örökség minisztere által adományozható művészeti és egyéb díjakról szóló NKÖM rendelet 16.§ ( 1-4.) pontjai alapján az augusztus 20-i ünnepségek során nyújtják át az arra érdemes pályázóknak. 

Pályázati feltételek a 2005. évben 
 
Pályázni az alábbi kategóriákban lehet: 

I. Előadóművészet 

- hangszeres népzene 
- népdal 
- néptánc 
- népmese
II. Tárgyi alkotóművészet 
- fazekas 
- faragó (kéreg, szaru, csont, fa, bútor) 
- gyermekjátékkészítő 
- kovács 
- népi bútorműves 
- népi ékszer -- készítő (fém, gyöngy, lószőr) 
- szűcs, bőrműves 
- rézöntő 
- szalma-, gyékény-, csuhé- és vesszőfonó 
- tojásfestő 
- textilhímző, -szövő (gyapjú, vászon), nemez-, viselet-, paszománykészítő, 
- csipkeverő, kékfestő 
- népművészeti forma- és motívumkincset hordozó nagyméretű tárgyak, köztéri tárgyegyüttesek 
  (játszótéri, ill. beltéri plasztikák, építészeti megoldások) tervezője és kivitelezője 
- a népi hangszerkészítés formai és funkcionális követelményeinek megfelelő hangszerek, 
  hangkeltő eszközök készítője
Pályázati követelmények

 I. Általános feltételek 

A részvétel alapfeltétele minden kategóriában a 15 és 35 év közötti életkor, írásban benyújtott szakmai önéletrajz és legalább 10 oldal terjedelmű dolgozat. 

Az önéletrajz tartalmazza a pályázó eddigi szakmai - művészeti tevékenységének összefoglalását. (Indíttatása, mesterei, jelenlegi tevékenysége; eddigi szakmai eredményei, jövőbeni tervei, célkitűzései.) 

A dolgozattal a pályázó elméleti ismereteiről ad számot. Ennek témája: 
előadóművészeti kategóriában a pályázó által választott tájegység / falu / adatközlő egyéniség művészete; egy bizonyos műfaj / dallamtípus / előadói stílusjegy elemzése stb. Foglalja össze a témával kapcsolatos gyűjtői tevékenységét, annak módszerét, az elmélyült szakirodalmi és archívumi tájékozottsága mellett személyes élményeit is! 

tárgyi alkotóművészet kategóriában a pályázónak az általa megismert tájegységekről, stílusokról szerzett elméleti, technológiai ismeretei, gyakorlati jártassága; az ezt bizonyítani hivatott pályamunkák szakmai elemzése, szakrajza. Indokolja meg témaválasztását is! 

A dolgozatokat legalább 10 oldal (13-as betűnagyság, 1,5-es sortávolság/10 ezer karakter) terjedelemben, gépelt/nyomtatott, fűzött formában két példányban kérjük benyújtani. A pályamunkákat szakértő zsűri bírálja el, ennek eredményéről minden pályázót írásos értékelést kap. Előadóművészeti kategóriában a megfelelő színvonalú dolgozat benyújtása előfeltétele a gyakorlati bemutatkozásnak! (Segítségképpen lehetőséget biztosítunk a korábbi évek elfogadott dolgozatainak megtekintésére.) 

II. Speciális feltételek 

Gyakorlati megmérettetés: 

előadóművészeti kategórián belül: 

Hangszeres népzene és népdal esetében a pályázó az öt nagy népzenei dialektusból (dunántúli, felsőmagyarországi, nagyalföldi, erdélyi, moldvai - ld. Sebő Ferenc: Népzenei olvasókönyv 38. oldal) három különböző tájegység anyagával készüljön. (Indokolt esetekben, egyes hangszertípusoknál, hangszereknél  - pl. tekerő, koboz, tambura - a zsűri ez alól értelemszerűen kivételt tehet.) A háromból két (egyenként kb. 3-5 perces) produkciót kell közönség előtt, előadásszerűen bemutatni. A műsorszámok egyike a leadott dolgozat témájához kapcsolódó legyen, a másikat a zsűri a helyszínen választja ki a fennmaradt két dialektusból. 

Szólistaként énekesek és a következő hangszeresek indulhatnak: hegedűs, cimbalmos, furulyás, dudás, tekerős, tamburás, citerás, kobzás, klarinétos, tárogatós. 

Egyéb (kísérő) hangszeresek hagyományos összetételű hangszeres csoportban, zenekari tagként vehetnek részt a pályázaton. (Természetesen erre az előbb felsorolt hangszereseknek is lehetőségük van, amennyiben nem kívánnak szólistaként indulni.) 

A hangszeres szólisták kísérettel is szerepelhetnek, az énekes pályázók legalább egyik műsorszáma kíséret nélküli legyen. 

Néptánc kategóriában pályázni egyénileg, illetve párban lehet. (Az erre vonatkozó szándékot egyértelműen kell feltüntetni a Pályázati adatlapon.) A pályázó a három nagy táncdialektus (dunai, tiszai, erdélyi -- ld. Martin György: Magyar tánctípusok és táncdialektusok 20-27., 56-130. oldal) egy-egy általa választott tájegységének jellemző tánctípusaival készüljön. Ezekből két (egyenként kb. 5 perces) produkciót kell közönség előtt, előadásszerűen, a tájegységnek megfelelő viseletben bemutatnia. Az első műsorszám a leadott dolgozat témájához kapcsolódjon, a másodikat a zsűri választja ki a helyszínen a fennmaradt két dialektusból. (Ez utóbbi számonkérése a pályázó általános tájegységi jártasságának felmérését szolgálja.) 

A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek tagjai - hangszeresek, énekesek, táncosok egyaránt - három (egyenként kb. 5 perces) produkcióval készüljenek. Ebből egy értelemszerűen a dolgozat témájához kapcsolódó legyen, a másik kettő lehet két különböző dialektusból származó magyar-, és/vagy anyaországi. A három műsorszámból kettőt kell közönség előtt, előadásszerűen (táncosoknak a tájegységnek megfelelő viseletben) bemutatniuk. Az egyik a dolgozata témájául választott nemzetiségi anyag, a másikat a zsűri jelöli ki a helyszínen. (A határon túli magyar pályázókra nem ezek, hanem a magyarországiakra is érvényes feltételek vonatkoznak.) 

Próbalehetőséget (és táncosok részére zenekart) a helyszínen biztosítunk, a különleges igényeket kérjük külön, előre jelezni! 

Népmese kategóriában pályázónak két produkciót kell közönség előtt, előadásszerűen -  választása szerint irodalmi vagy tájnyelven - bemutatnia.  Az egyik műsorszámnak a leadott dolgozat témájához kell kapcsolódnia, a másikat a zsűri a helyszínen választja ki a pályázó által benyújtott repertoárból. A lista tartalmazzon a népmese legfőbb műfajaiból egy-egy alkotást (tündérmese, trufa, novella-mese, állatmese, legenda, monda --  ld. Néprajzi Lexikon III. kötet, 739. oldal). 

Tárgyi alkotóművészet kategóriában a pályázónak választott szakágában 5 egyedi tárgyat, vagy egy funkcionálisan összetartozó tárgycsoportot, vagy egy 5 darabból álló tárgycsoportot kell beküldenie. Nagyméretű tárgyak és köztéri tárgyegyüttesek készítői a pályamunkákat ábrázoló, legalább A/4 formátumú fényképeket küldjenek be. Bútorkészítők -- amennyiben lehetőségük van a beszállításra -- teljes bútoregyüttessel pályázzanak. Ha ez nem megoldható, akkor a szemléletes A/4 --es fényképek mellett két reprezentatív tárgyat beküldeni szíveskedjenek. 

Az alkotók önálló tervezéssel, a népi alkotóművészet hagyományaira építő, vagy azt felhasználó tárgyakkal pályázhatnak. 

III.  A pályázatok benyújtása 

A pályázatokat (az önéletrajzot és dolgozatot, tárgyalkotóknál a pályázatra benevezett tárgyakat is!) 2005. április 30-ig beérkezően kell eljuttatni a Hagyományok Háza Népművészeti Műhelyének címére: 1011 Budapest, Corvin tér 8. Mellékelni kell továbbá egy a pályázó adatait tartalmazó pályázati adatlapot is (letölthető itt, a "pályázati adatlap"-ra kattintva.) 

IV.  A pályázatok értékelése 

A tárgyalkotók pályázatainak nyilvános értékelése május végén várható, természetesen mindenkit értesítünk a konkrét időpontról. 

A színpadi megmérettetés valamennyi előadóművészeti kategóriában egy időben, egy közös műsor keretében lesz. Ezt követi még ugyanezen a napon az összetett értékelés. A színpadi megmérettetés és az értékelés pontos időpontjáról minden pályázót a dolgozatok értékelése után értesítünk. 

A pályázatokkal kapcsolatban felmerülő kérdésekre készséggel válaszolnak a Hagyományok Háza Népművészeti Műhelyének munkatársai a 212-28-83 --as (népzene, néptánc), illetve a 201-4492-es (kézművesség) telefonszámon munkanapokon 9 és 16 óra között. 

Budapest, 2005. január 

Pályázati adatlap word formátumban 
 

 
A szerbiai kultúrminisztérium támogat minden olyan projektumot, programot is, amely valamilyen módon hozzájárul a művészet és a kultúra fejlődéséhez. Ez a pályázat színházi, zenei, táncos előadások, képzőművészeti kiállítások, filmfesztiválok, rendezvények, műhelyek, illetve kulturális amatörizmus, nemzetközi együttműködés, nemzetközi kulturális rendezvények, vagy olyan programok, amelyek a fiatalok kulturális tevékenységét, illetve az alternatív művészeteket mutatja be, multimediális programok, valamint oktatási, kutatói munka támogatására vonatkozik. A pályázatok elbírálásánál a kisebbségek rendezvényeinek különös figyelmet szentelnek. A pályázat idén háromszor jelenik meg, a jelentkezést február 15-éig, május 10-éig, illetve szeptember 12-éig lehet beküldeni. Az űrlapok szintén a www.kultura.sr.gov.yu címről tölthetők le, ezeket négy példányban postai úton a Ministarstvo kulture Republike Srbije, Beograd, Vlajkovićeva 3. címre lehet eljuttatni. Részletek a 011/33-98-684-es telefonszámon kaphatók.
 
 
 
A Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségügyi Titkárság
FRISS PÁLYÁZATI KIÍRÁS
2005. január 31.
http://www.vojvodina.sr.gov.yu
 
 
APÁCZAI KÖZALAPÍTVÁNY
FRISS PÁLYÁZATI KIÍRÁS
2005. február 10.
http://www.apalap.hu
 
 
38. KMV
A néptánc- és népzenei vetélkedőt 2005. április 14-én Temerinben a Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesületben tartják meg a következő kategóriákban: népdaléneklés (szóló és énekegyüttes), népzene (hangszerszóló és kisegyüttesek), néptánc (szóló és csoporttánc). Jelentkezni a temerini Szirmai Károly MME-ben, Szabó Gabriellánál, 2005. március 31-éig. A néprajzi pályázat témáit a szervező zentai Városi Múzeum január folyamán határozza meg, és a sajtóban közli az érdekeltekkel. A pályamunkák beküldési határideje 2005. március 31., a címzett Nagy Abonyi Ágnes néprajzkutató.
 
 
XX. Szólj, síp, szólj!
A NÉPZENEI VETÉLKEDŐ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
A vetélkedő szervezőbizottsága ebben az évben is meghirdeti az általános iskolások népzenei vetélkedőjét. A jubileum alkalmából a vetélkedőt követően, az esti órákban ünnepi gálaműsort szervezünk, melyben a 20 év győztesei lépnének föl. Az idei vetélkedőre a jelentkezők különböző kategóriákban és korcsoportokban nevezhetnek be. 3?5 perces műsorral léphetnek föl, a csoportok létszáma nem haladhatja meg a tizenötöt. A táncházi zenekarok mintájára alakult kisegyütteseknél az átlagéletkor számít. Egy versenyző szóló kategóriában csak egyszer léphet föl.
A benevezők előadhatnak népdalcsokrot, balladát, tánchoz fűződő muzsikát, az összeállítás tartalmazhat kiszámolót, mondókát, gyermekjátékdalt, népszokásokhoz fűződő dalt, illetve zenét. A benevezés történhet egyénileg vagy csoportosan, iskolánként vagy művelődési egyesületen keresztül. A levélben eljuttatott benevezéskor a következő adatokat kérjük: név, osztály, iskola vagy művelődési egyesület, telefon, utca, házszám, helység, irányítószám, az összeállítás címe, táji meghatározása, felkészítő pedagógus, a csoport létszáma, milyen hangszert szólaltatnak meg.
Kategóriák és korcsoportok: Hangszerszóló és kettős, Énekszóló és kettős, Énekcsoportok, Kisegyüttesek. Szólistáknál: A korcsoport ? nagycsoportos óvodások, 1. és 2., B korcsoport ? 3., 4. és 5., C korcsoport ? 6., 7. és 8. osztályosok. Csoportoknál: D korcsoport ? alsósok, E korcsoport ? felsősök, F korcsoport ? vegyes. A megfelelőt kérjük feltüntetni benevezéskor. A vetélkedőt 2005. április 16-án, szombaton tartjuk az Újvidéki Rádióban. Jelentkezési határidő: 2005. február 15. Cím: Újvidéki Rádió, Ignjat Pavlas utca 3. 21000 Novi Sad. A borítékra írják rá: Szólj, síp, szólj!. Bővebb felvilágosítást a 021-528-956-os vezetékes, vagy a 063-8-378-552-es mobilszámon kaphatnak.
 
 
 
2004                2004                2004               2004
 
 
MAGYAR   MŰVELŐDÉSI   INTÉZET
  HUNGARIAN  INSTITUTE  FOR  CULTURE
  1011 Budapest Corvin tér 8.                   Postacím: 1251 Bp. Pf. 33.
  Tel.: 201-3766, 201 5692, 213-8647                         Fax: 225-3786
                        Web: www.mmi.hu                              E-mail: tomorym@mmi.hu 
MŰVÉSZETI PROGRAMOK FŐOSZTÁLYA
FELHÍVÁS A XIV. NEMZETKÖZI BETLEHEMES TALÁLKOZÓRA
(2004,  december  17 - 19.)

A Magyar Művelődési Intézet partnereivel, a Millenáris KHT vel, a Néprajzi Múzeummal stb. közösen megrendezi a XIV. Nemzetközi Betlehemes Találkozót, mely már hagyományosan a hazai, határon túli magyar és nemzetiségi együttesek téli ünnepköri játékainak rangos szemléje. 
Hagyományőrző felnőtt és gyermek, báb-, színházi és egyházi csoportok jelentkezését várjuk, akik a népi hagyományok alapján dolgoznak. 

A találkozó időpontja:
2004. december 17 - 19.
        A találkozó fő színhelye: a Millenáris Park Fogadója) 
(Címe: 1024 Budapest, II. ker.  Lövőház u. 39) 
A fellépők szállását és étkezését 15 főig térítjük, úti hozzájárulást csak a határon túlról érkezőknek biztosítunk. 
A Magyar Néprajzi Múzeum, a Fonó, Budai Zeneház, a Gödöllői Kastély, és számos egyházi és világi intézmény is részt vállal a csapatok fogadásából. 
Jelentkezési határidő:
2004. november 15.
Jelentkezési cím: 
Magyar Művelődési Intézet
Művészeti Programok Főosztálya
  Tömöry Márta bábreferens, illetve Boldis Judit előadó
   E-mail: tomorym@mmi.hu
  Tel.: 201-5692 fax: 225-3786
Postacím: 1251 Budapest, Pf.:33.
 
 
NEVEZÉSI LAP
XIV. Nemzetközi Betlehemes Találkozó
2004 december 17 - 19., Budapest
 

A csoport neve: ....................................................................................................?????????.............?.. 
A csoport vezetőjének neve: .................................................................................................????????.? 
   pontos címe: ...................................................................................................????????.... 
 telefon, fax, e-mail: .........................................................................................??????????..... 
Csoport létszáma: játszó: ............ fő;       kísérő (sofőr is): ................ fő 
A játék címe: ...............................................................................................................?????????........... 
Milyen jelenetekből áll, mely vidékről? ..................................................................................????????... 
Helyi gyűjtés esetében az adatközlő neve: ...............................................................................????????.. 
 életkora: ..............          lakhelye: ................................................................???????????.... 
Néprajzi kiadvány esetén a forrás feltüntetése: ........................................................................????????.. 
Feldolgozás esetén a szerkesztő - rendező neve: .....................................................................????????... 
A játék időtartama: .............................. perc 
Térigénye: ..............................................................................................................................?????????. 
Esetleges technikai igények: ...................................................................................................????????... 
Hol vállal a városban játékot a szemlén túl?    utca,    vásár,    templom,    kórház,     szociális színhelyek 
(megfelelő rész aláhúzandó) 
Milyen járművel érkezik? ....................................... 
Érkezés időpontja: nap: ..............................  óra: .............................. 
Távozás időpontja: nap: ..............................  óra: .............................. 
Szállásigény: december 17.: (csak határon túliaknak!) .......... fő, ebből férfi: .............., nő: ................ 
 december 18.: ......?.. fő, ebből férfi: .............., nő: ................ 
Étkezés: 
 december 18.(reggeli - csak határon túliaknak!)??főre 
  December 18 : ebéd, .........főre., vacsora...? főre: 
 december 19.: (reggeli és úticsomag): ????. főre 

Mellékelendő: forgatókönyv, lehetőség szerint néprajzos vagy népművelő szakember ajánlása

Dátum: 2004. okt.15. 

       ....................................................?. 
  csoportvezető aláírása 
 

 
VAJDASÁG AUTÓNOM TARTOMÁNY
Tartományi Oktatási és  Művelődési Titkárság
FRISS PÁLYÁZATI KIÍRÁS
2004. október 1. - 2004. november 1.
http://www.psok.org.yu
(kultura - - konkursi )
 
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
"Táncház -- Népzene 2005"

Beérkezési határidő: 2004. november 8. 

A Hagyományok Háza Népművészeti Műhelye a Magyar Művelődési Intézet "Táncháztalálkozó" sorozatának folytatójaként negyedszer ír ki lemezpályázatot hivatásos és műkedvelő népzenei együttesek, hangszeres és énekes szólisták, illetve énekegyüttesek részére. A felhívás célja, hogy a népzenei mozgalom különféle előadóinak színvonalas produkciói egy igényes válogatás keretében CD-lemezen, illetve műsoros kazettán megjelenhessenek. 

Pályázni hagyományhű népzenei felvétellel és azon alapuló -- elsősorban akusztikus hangszereken megszólaltatott -- feldolgozással lehet. A beküldött pályázati anyag időtartama együtteseknél legfeljebb összesen 15 perc, szólistáknál legfeljebb összesen 10 perc (maximum 3-3 műsorszám) legyen. Egy-egy műsorszám időtartama lehetőleg ne haladja meg az 5 (öt) percet. A pályázatban csak olyan összeállítások szerepelhetnek, amelyeket az előadók korábban CD-n még nem jelentettek meg, illetve párhuzamosan futó pályázatra (pl. Új Élő Népzene) a tárgyévben nem adtak be. 

A beérkező pályázatokat a szakmai zsűri két fordulóban bírálja el. Döntésük alapján általában tizennyolc-húsz produkció kap bemutatkozási lehetőséget. A lemezsorozat szerkesztője -- szerkesztési okok miatt, korlátozott számban -- olyan előadókat is felkérhet a kiadványon közreműködésre, akik a pályázaton nem szerepeltek. A válogatásnál előnyben részesítjük a magyar népzenével induló jelentkezőket. A pávakörök, a citerazenekari mozgalom együttesei, a hagyományőrző előadók, továbbá a népies műzenét játszó zenekarok és a hivatásos zeneszerzők tevékenysége pályázatunk körén kívül esik, így felvételeiket nem áll módunkban fogadni. 

Az adminisztráció megkönnyítése érdekében kérjük, hogy a zenei anyag mellett egy kísérőlevélben tüntessék fel a műsorszámok címét, földrajzi eredetét (tájegység, falu), időtartamát, az előadók nevét. (Feldolgozások esetében a szerző személyét is jelöljék meg.) Feltétlenül adják meg továbbá postai / fax / e-mail / telefonos elérhetőségüket! Minden pályázót értesítünk szereplése eredményéről, sőt az illetékes zsűritagok személyre szólóan is megfogalmazzák észrevételeiket, amennyiben erre igény merül fel. (Ezt segítendő a pályázati anyagokat archiváljuk.) A nyertesek tiszteletdíjban és költségtérítésben részesülnek, továbbá tiszteletpéldányt kapnak a hanghordozókból. A lemez bemutató hangversenyére 2005. áprilisában kerül sor a Hagyományok Háza színháztermében -- reményeink és az előző évek gyakorlata alapján -- a kiadványon szereplő összes előadó részvételével. A pályázatokat az alábbi címre kérjük beküldeni: 
 

Mohácsy Albert 

Hagyományok Háza 

Népművészeti Módszertani Műhely 

1011 Budapest, Corvin tér 8. 

Beérkezési határidő: 2004. november 8. 

Agócs Gergely 

a Hagyományok Háza 

Népművészeti Módszertani Műhelyének vezetője 
 

 
NKA
Megjelent a Népművészeti Szakmai Kollégium új pályázati felhívása
A Népművészeti Kollégium pályázatot hirdet a szakterület 2004. október 1 - 2005.május 31. között megvalósuló programjainak és eseményeinek támogatására.

Pályázni lehet:

Kiemelkedő jelentőségű országos vagy regionális rendezvények, fesztiválok és kiállítások támogatására

A pályázatot a program megrendezője nyújthatja be.

Javasoljuk a régiókban együttműködő partnerek írásos megállapodását!

Támogatás kérhető:

tiszteletdíjra és annak járulékaira,
útiköltségre,
szállítási költségre,
szállásköltségre,
helyiségbérlet díjára,
bérleti díjra (terem, eszköz)
propagandaköltségre,
csoportos étkezés,
szakmai anyagköltség (tételes felsorolása szükséges)
A pályázathoz csatolni kell:

a tervezett rendezvény(ek) részletes leírását és időpontját,
több program esetében rendezvényenkénti költségvetést.
A pályázónak a megvalósításhoz szükséges teljes összegből 30%-os önrésszel kell rendelkeznie, az erről szóló nyilatkozatot is csatolni kell a pályázathoz!

A pályázati határidő: 2004. október 28. Nemzeti Kulturális Alapprogram, 2004.09.24.
 

 
Cím: Néptáncantológia 2004, koreográfiák bemutatása  
Kiíró: Martin György Néptáncszövetség 
Határidő: 2004. 11. 10. 
Pályázni lehet minden olyan, maximum 10 perc időtartamú 
koreográfiával, amely 2003-2004-ben amatőr néptáncegyüttes előadásában került bemutatásra, és a Néptáncantológia műsorán még nem szerepelt. 
------------------------- 
A Martin György Néptáncszövetség pályázatot hirdet a Néptáncantológia 2004 című rendezvényen történő részvételre. A pályázat célja, hogy az amatőr néptáncmozgalom és néptáncművészet újonnan született értékeit összegyűjtse és felmutassa, lehetőséget biztosítva a legszínvonalasabb művek színházi körülmények között történő bemutatásához. Pályázni lehet minden olyan, maximum 10 perc időtartamú koreográfiával, amely 2003-2004-ben amatőr néptáncegyüttes előadásában került bemutatásra, és a Néptáncantológia műsorán még nem szerepelt. (Szakmailag különlegesen indokolt esetben a zsűri 10 percnél hosszabb - de maximum 15 perc időtartamú - művet is figyelembe vehet.) Egy együttes legfeljebb két művel pályázhat. 
(A pályázati felhívás a hagyományőrző illetve a gyermek táncegyüttesekre nem vonatkozik.) 
Pályázatot az előadó együttes vagy az alkotó nyújthat be. 
A pályázatnak tartalmaznia kell a műre, az alkotókra és az előadókra 
vonatkozó alapvető adatokat és az előadáshoz szükséges technikai igényeket. 
A pályázat feltétele: A pályázatokat az erre a célra készített pályázati űrlapon lehet beküldeni az alábbi címre: 
Martin György Néptáncszövetség, 
1062. Budapest, Lendvay u.15. "Néptáncantológia 2003". 
(A pályázat fénymásolt űrlapon is benyújtható.) 
A pályázathoz mellékelni kell egy, a műről készült jó minőségű 
videofelvételt, amelyet a pályázó az elbírálást követően visszakap. 
Pályázati űrlap igényelhető a Martin György Néptáncszövetségnél: 
1062. Bp. Lendvay u. 15. tel./fax: 269-5680, e-mailen: martin@tla.hu. 
Beküldési határidő: 2004. november 10. 
A pályázatokat szakértői testület bírálja el 2004. december 15 -ig. 
Pályázati Figyelő, 2004.09.16. 
 
 
Nemzetközi UNESCO pályázat  
Az UNESCO Meal-time/"Terített asztal" címmel nemzetközi pályázatot hirdet pályakezdô (nemzetközi elismerésben még nem részesült) kézművesek, iparművészek, formatervezôk, számára porcelán, kristály, ezüstözött fém, jacquard-szövet tárgyak elkészítésére. 18 évesnél idôsebb művészek pályázhatnak, a pályaműveket 2004. november 26-ig kell eljuttatniuk az UNESCO-hoz.  
 
 
 
NKA táncművészeti támogatás  
A Nemzeti Kulturális Alapprogram Táncművészeti Szakmai Kollégiuma pályázatot hirdet független, hivatásos alternatív táncművészek, tánccsoportok részére 2004. szeptember 1. és 2005. augusztus 31. között megvalósuló programok támogatására. Pályázni lehet egyebek között  
- workshopok rendezésére  
- független alkotók meglévô produkcióinak bel- és külföldi forgalmazására.  
Beadási határidô: 2004. szeptember 27. (NKA)  

Bôvebb információ:  
NKA Igazgatósága; 1388 Budapest, Pf. 82.  
I: http://www.nka.hu  
T: (06 1) 351-5461/141 

 
Felhívás a Hungart Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület pályázatot hirdet a képző, ipar- és fotóművészet területén élethivatásszerűen művészeti társadalmi szervezetek, alapítványok részére A HUNGART támogatni kívánja a magas színvonalú művek bemutatását, megjelentetését.
A pályázaton támogatás kérhető csoportos kiállításokra; és egész éves programok megvalósítására.
A támogatás igényelhető kiállításokra, kiadványokra és a kiállítással kapcsolatos installáció költségeire.
A pályázatokat A/4-es formátumban, levélként fogadjuk el, amely felbélyegzett és megcímzett, ugyanolyan méretű válaszborítékot is tartalmaz. A pályázatokat postán kérjük feladni a következő címre: HUNGART Egyesület 1363 Budapest, Pf.: 59.
A postabélyegző első napja 2004. október 1., utolsó napja 2004. október 31. lehet.

A Vajdasági Magyar Folklórközpont és a az újvidéki Petőfi Sándor MME
PÁLYÁZATOT hirdet
a kézművesek számára a IX. Vajdasági Táncháztalálkozón és Kirakodóvásáron való részvételre, melyet 2004. október 9-én szerveznek meg, Újvidéken. A szervezők az érdekelt kézművesek részére díjmentesen biztosítanak kirakodóhelyet. Mivel a kirakodóhelyek száma korlátozott, a jelentkezéseket beérkezésük sorrendje alapján vesszük figyelembe. Jelentkezési határidő 2004. szeptember 9.
Minden további információ és jelentkezés:
Kovács Zsuzsanna (+381 0) 63 8 541 104
zuzak@psok.org.yu
 
 
Pályázat
Magyar néptánc- és népzenei hagyomány monografikus gyűjtése
A Magyar Népművészetért Alapítvány pályázatot hirdet a magyar néptánc- és népzenei hagyomány monografikus gyűjtése, illetve e tárgykörhöz tartozó kutatói hagyaték rendezése témakörben.  

A pályadíjak odaítéléséről és összegéről az alapítvány kuratóriuma dönt. A pályázathoz részletes költségvetést kérünk csatolni!  

A nyertes pályázatok további felhasználásának feltételeit szerződésben rögzítjük.  

Pályázni 2004. augusztus 31-ig lehet az alábbi címen: Magyar Népművészetért Alapítvány, 1011 Budapest, Corvin tér 8.  
Pályázati Figyelő, 2004.07.28. 

 
PÁLYÁZAT
Cím:  PÁLYÁZAT Betlehemi jászol készítésére - beadási határidő: október 1.! 
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma ? olaszországi meghívás alapján ? a 2004. október 14 - 2005 január 6. között megrendezésre kerülő betlehemi jászol kiállítás szervezésével és lebonyolításával a Hagyományok Házát bízta meg. 
A kiállításon való részvételre a Hagyományok Háza természetes anyagok alkalmazásával készült betlehemi jászlakra (szalma, gyékény, csuhé, fa, nemez, agyag, növény, termény, stb.) pályázatot ír ki. 
A kiállításra kerülő tárgyakat zsűri választja ki. Két arra érdemes pályamű alkotója személyesen vehet részt a kiállítás megnyitóján Olaszországban. 
Az oda- és visszaszállításról a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma gondoskodik. 
A kiállítás helye: Olaszország, Giffoni, Valle Piana 
A pályázati anyag beadás határideje: 
2004. október 1. (péntek) 9.00-tól 13.00-ig. 
A beadás helye: 1011 Budapest, Corvin tér 8. 
Népművészeti Módszertani Műhely. 
A tárgyakat szállításra alkalmas csomagolásban kérjük beadni. 
Hagyományok Háza 
Népművészeti Műhely 
Beszprémy Katalin, Gyulay Mária 
Tel: 06-1/ 201-44-92 
Fax: 06-1/ 201-51-64 
PÁLYÁZAT
A jövő évi Durindó és Gyöngyösbokréta megszervezésére
A Durindó és Gyöngyösbokréta fesztiváltanácsa pályázatot hirdet a 2005. évi XXIX. Durindó és XLII. Gyöngyösbokréta megszervezésére ( 3 napos rendezvény).
Pályázhatnak művelődési egyesületek, intézmények és helyi önkormányzatok, amelyek eleget tesznek a következő feltételeknek:
1. Megfelelő fellépési lehetőség biztosítása.
2. 2500-3000 fellépő és kísérő egyszeri étkeztetése.
3. A fesztiváltanács üléseinek megszervezése és lebonyolítása.
4. Vállalja a Durindó és Gyöngyösbokréta szervezési szabályzatában foglalt valamennyi követelmény teljesítését, amelyet valamennyi érdeklődőnek a rendelkezésére bocsátanak.
5. A pályázatra beérkezett kérelmeket a fesztiváltanács bírálja el. Döntéséről 2004. május végéig értesíti a pályázókat.
6. A pályázat határideje április 30.
Az írásbeli jelentkezéseket a következő címre kell eljuttatni: Durindó és Gyöngyösbokréta fesztiváltanács, 24 352 Tornyos, Tito marsall 3.

NKA -  AZ AMATŐR EGYÜTTESEK UTAZÁSA IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA - beadásihatáridő: 2004. június 28.

 
Magyar Szó 
2004. március 8., hétfő  
a KMV néprajzi pályázata

A zentai Thurzó Lajos Közművelődési Központ és a Városi Múzeum a Középiskolások Művészeti Vetélkedőjének keretében Néprajzi Pályázatot hirdet a következő témakörökben: A farsangi vagy a pünkösdi ünnepkör szokásai, A lakodalmak étrendje, ételei, Szabad téma. Gyakorlati útmutató: 

A farsangi ünnepkör szokásai. Milyen szokások fűződnek a farsangi időszakhoz? Hogyan nevezik a hamvazószerda előtti napokat? Melyik naphoz fűződik valamilyen esemény, tilalom? Milyen ételeket készítettek, miért? Kérdezzétek ki az idős embereket szülőhelyeteken, a három-napok szokásairól. A hallottak alapján írjátok le, összegezzétek, hogy miként változott a farsangi felvonulás és a bőgőtemetés szokása? A forgatókönyvet küldjétek be. Írjátok le kitől, honnan gyűjtöttetek! A farsangi szokások tárgyi emlékeiből őriztek-e néhányat napjainkig? Készítsetek képet, rajzot a maszkokról a zajkeltő eszközökről. A farsangi bálokról is gyűjtsetek fényképeket, s mellékeljétek! A fényképekkel és videofelvételekkel gazdagabbá tehetitek pályamunkátokat. Írjatok az újabb kori farsangi mulatságokról! 

A pünkösdi ünnepkör  szokásai. Milyen szokások fűződnek a pünkösdhöz?A vallásin kívül milyen jelentősége van és volt a pünkösd napjának? Meddig jártak házakhoz pünkösdöt köszönteni a kislányok? Felélesztették-e  újra a szokásokat? A művelődési egyesületek hol adják elő a folklorizált változatot? Milyen ajándékot kaptak korábban, kapnak-e most is ajándékot? Ísmerik-e a pünkösdölő szövegét és kottáját? Írjátok le vagy vegyétek hangszalagra! Hányan jártak pünkösdölni, milyen volt az öltözetük, milyen lobogót vittek magukkal, volt-e náluk egyéb dísz? Küldjetek fényképet, videofelvételt a felújított pünkösdölőről!  Hogyan díszítették ki a házakat pünkösd tiszteletére? (Rózsa, pünkösdi rózsa, bodza, miért éppen az utóbbival?) Milyen történetet tudnak mesélni a bodzafa és az apostolok kapcsolatáról? 

A lakodalmak étrendje, ételei. Kérjük írjátok le milyen ételeket készítettek régen a lakodalmakra? Mutassátok be azokat az ételeket, ételkészítéshez szükséges nyersanyagokat, amelyeket helyi jellegzetességnek tekintenek ötven évtől régebb óta, szélesebb körben is. (Pl. ?a kupuszini? mákos rétes, a felsőhegyi tejfölös szárma,  ?lúdgége? tészta ? levesbetét) Hogyan változott a lakodalmi étrend az 1910-es évektől napjainkig. Voltak-e és vannak-e kizárólag lakodalmas ételek. Volt-e ezeknek valamilyen varázsló ereje. A lakodalmi étrendben volt-e különbség a család szociális helyzete miatt. Hogyan mutatkozott meg a szegénység a különböző időszakokban és szociális helyzetekben? Hányszor terítettek a lakodalomban. Az egy-egy étkezésnél ki vehetett részt. Mi az a ?kálátó?? Gyűjtsetek recepteket és készítsetek fényképeket az ételekről, a süteményekről és a tortákról. Milyen volt a menyasszony- és a násznagytorta? Ha találtok híres tortakészítőt, mutassátok be őt és készítményeit! Volt-e különleges alakú, közkedvelt sütemény? Volt-e valamilyen különleges, népszerű étel, amire szívesen emlékeznek? Például a lakodalmi birkapaprikásnak mi volt a titka? Mutassátok be a környezetetekben ismert, híres szakácsokat és készítményeiket? (Mellékeljetek fényképeket!) Lakodalmakon kívül milyen alkalmakra vállaltak főzést a szakácsnők, illetve a főzőasszonyok? Mi volt a ?kása pénz?, szokásban van-e még napjainkban is? Milbe öltözik az a személy, aki a kásapénzt gyűjti? 

Szabad téma. Bármely néprajzi, népművészeti és népköltészeti témakörből lehet a pályázatra dolgozatot készíteni. 

Kérjük mellékeljétek a szükséges személyi és gyűjtési adatokat. A tanuló neve és címe. A felkészítő tanár neve. Az adatközlő(k) neve, születési éve és helye, lakcíme, foglalkozása. 

A pályamunkákat március 31-ig a következő címre várják: 37. KMV Néprajzi pályázat, Thurzó Lajos Közművelődési Központ, 24 400 Zenta, Posta utca 18. Bővebb felvilágosítás a zentai Városi Múzeumban Nagy Abonyi Ágnestől személyesen vagy a 024-811-348-as, illetve Beszédes Valériától a 024-524-339-es telefonszámon kapható.

Az NKA új pályázati kiírása
Az ILLYÉS KÖZALAPÍTVANY pályázati kiírása
Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárság pályázati kiírása

XIX. SZÓLJ, SÍP, SZÓLJ! NÉPZENEI VETÉLKEDŐ
Pályázati felhívás
A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének népzenei szakosztálya és az Újvidéki Rádió 19. alkalommal hirdette meg az általános iskolások népzenei vetélkedőjét. A jelentkezők különböző kategóriákban és korcsoportokban versenyezhetnek. 3--5 perces műsorral léphetnek föl, a csoportok létszáma nem haladhatja meg a tizenötöt. A táncházi zenekarok mintájára alakult együtteseknél az átlagéletkor számít. Egy versenyző szóló kategóriában csak egyszer szerepelhet.
A benevezéseket a következő címre várják Újvidéki Rádió, Ignjata Pavlasa u. 3. 21.000 Novi Sad, a borítékra írják rá: Szólj, síp, szólj! Jelentkezési határidő: 2004. március 1. Bővebb felvilágosítás a 021/843-880-s telefonon, vagy a 063-8-378-552-es mobiltelefonon kapható, Szabó Gabriellánál.

XIV. Országos Népművészeti Kiállításon való részvételre
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Hagyományok Háza és a Népművészeti Egyesületek Szövetsége a XIV. Országos Népművészeti Kiállításon való részvételre pályázatot hirdet a tárgyalkotó népművészet, népi kismesterségek következő ágaiban:

történeti és paraszti hímzés, csipke, kékfestő, viselet, népi ékszer, gyapjú ? és vászonszövés, nemez, faművesség (használati tárgyak, szobrok, bútorok, játékok), csont ? és szarufaragás, kovácsmesterség, fazekasság, bőrművesség, szalma-, csuhé-, gyékény-, és vesszőfonás, tojás, mézeskalács, gyerekjáték.

A beküldött alkotások lehetnek egyedi tárgyak, funkcionálisan összetartozó tárgy-együttesek. A pályamunkák alkotói a hagyományos népművészetből merítsenek, alkotásaik reprezentálják a történeti fejlődést, a táji és tárgyi sokszínűséget és a továbbélés tendenciáit.

Pályázni lehet új művekkel, a 2000 óta megrendezett országos szakági pályázatok alkotásaival és a NIT zsűriszámával ellátott tárgyakkal is, de nem fogadjuk a korábbi Országos Népművészeti Kiállításon kiállított műveket.

A pályázat lebonyolítása ? az eddigi gyakorlatnak megfelelően ? kétlépcsős. Minden alkotó csak egy helyen pályázhat. Megyei előzsűri válogatja ki azokat a tárgyakat, melyek Budapesten az országos zsűri elé kerülnek. Az így kiválasztott alkotások legjobbjait állítjuk ki 2004. őszétől a Hagyományok Háza új épületében.
 

A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető:

 
 
 
 
 
 
2003
 
Nemzeti Kulturális Alapprogram - Népművészeti kollégium
 
Esély a stabilitásra Közalapítvány
PÁLYÁZATI KIÍRÁSA
 
 
Belváros-Lipótváros Kulturális, Emberi jogi és Kisebbségi Bizottságának 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 

a Belvárosi Nyári Fesztiválon való részvételre néptánc kategóriában 
Tervezett id?pont: 2003. június 10-14. 
 

Budapest F?város V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Kulturális, Emberi jogi és Kisebbségi Bizottsága a kerületi kulturális élet színesebbé tétele, a magyar és nemzetiségi hagyományok ápolása, az amat?r m?vészeti mozgalom kincseinek bemutatása érdekében pályázatot hirdet a Belvárosi Nyári Fesztiválon való részvételre néptánc kategóriában. 

Nevezni lehet: 
- magyar vagy nemzetiségi amat?r néptáncegyütteseknek, néptánccsoportoknak, melyekben a tagok átlagéletkora 20-29 év, létszámuk legalább nyolc f? 
- autentikus néptánckoreográfiákkal 
- minimum 8, maximum 20 perces m?sorral 

A legjobb öt produkció gálaest keretében lép fel az Erzsébet téri színpadon. 
A fellépésre el?válogatás után kerül sor. 
A rendezvény lebonyolítója az Aranytíz Ifjúsági Centrum. 
Jelentkezési határid?: 2003. május 25. 
Jelentkezni az Aranytíz Ifjúsági Centrum Pályázati adatlapján lehet. 
Pályázati ?rlapok és további információ az alábbi címen kapható 
 személyesen: 1056 Budapest, Molnár u. 9. 
 postán: 1051 Budapest, Arany J. u. 10. 
 telefon: 318-6769 
http://www.bmknet.hu/dokuk/belvarosinyar/tematikuspalya.rtf 


 

 
A TARTOMÁNYI KISEBBSÉGÜGYI Titkárság pályázati kiírása olvasható a következő helyen:
http://www.vojvodina.sr.gov.yu/novosti/novosti.htm
ILLYÉS KÖZALAPÍTVÁNY : Pályázati felhívás szerbiai-vajdasági pályázók részére
 
 
2003. május 8.  
Magyar Szó 

ILLYES KÖZALAPÍTVÁNY VAJDASÁGI ALKURATÓRIUMA 
Megválasztották a szakbizottsági tagokat 
 

             Az Illyés Közalapítvány Vajdasági Alkuratóriuma április végi ülésén megválasztotta tagságát szakbizottságaiba. Az alábbiakban a szakbizottságok tagjainak névsorát közöljük: 
             HITÉLET -- Bővíz László, Nagybecskereki Püspökség, VIT; Fiser János, Dél-Bánáti Szervezetek; Szungyi Károly, Aracs Társadalmi Szervezet; Móricz Árpád, Református Egyház; Dolinszky Árpád, Evangélikus Egyház 
             OKTATÁS -- dr. Csányi Erzsébet, Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium; Erdély Lenke, Újvidéki Módszertani Központ; dr. Kocsis Mihály, Aracs Társadalmi Szervezet; Mészáros Szécsényi Katalin, Vajdasági Magyar Tudományos Társaság; Sós Mihály, Vajdasági Módszertani Központ; dr. Utasi Csaba, Magyar Tanszék; Varnyú Ilona, Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság 
             KÖZGYŰJTEMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKVÉDELEM -- dr. Csáky S. Piroska, Magyar Tanszék; Tóth Vilmos, Vajdasági Magyar Folklórközpont; Vörös Anna, Kanizsai Könyvtár; Fodor István, Zentai Múzuem, Hulló István, Szabadkai Múzeum 
             KÖZMŰVELŐDÉS -- Balogh Pál, Petőfi ME, Kupuszina; Bicskei Zoltán, Cinema Filmműhely, Kanizsa; Kelemen Gábor, Kodály MMK, Topolya; Lőcsei Ilona, Dél-Bánáti Szervezetek; Varga Polyák Hajnalka, Népkör, Szabadka; dr. Zsoldos Ferenc, DMISZ; Vörös Henrik, VMMSZ 
             TUDOMÁNYOK -- dr. Balla István, egyéni jelölt; dr. Gaál Ferenc, Vajdasági Magyar Tudományos Társaság; dr. Gábrityné Molnár Irén, Magyarságkutató Tudományos Társaság; dr. Papp György, Ozoray MME, Magyar Tanszék; Raffai Judit, Kiss Lajos Néprajzi Társaság 
             MŰVÉSZETEK -- Boros György, Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság; ifj. Horváth László, VIT; Kovács Frigyes, szabadkai Népszínház; Verebes Ernő, Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság; Vicsek Károly, egyéni jelölt 
             TÖMEGTÁJÉKOZTATÁS -- dr. Franyó Zsuzsanna, Újvidéki Rádió; Kabók Erika, Magyar Szó; Mirnics Zsuzsa, MTT; Szávin Tibor, Dél-Bánáti Magyar Szervezetek; Tóth Lívia, 7 Nap 
             FOLYÓIRATKIADÁS -- mgr. Bordás Győző, Forum KK; dr. Láncz Irén, Magyar Tanszék; Lovas Ildikó, Kiss Lajos Néprajzi Társaság; Pressburger Csaba, Symposion Polgárok Egyesülete; dr. Vajda Gábor, Aracs Társadalmi Szervezet 
             CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDTETÉSE -- Béres Zoltán, Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete, Vajdasági Módszertani Központ, Zenit Műhely, Keresztény Értelmiségi Kör; Kikity Andrea, VIT; Nagy István, Vajdasági Magyar Folklórközpont; Papp Árpád, Magyarságkutató Tudományos Társaság; dr. Szöllősy Vágó László, VMMSZ.